ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de crítiques

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Publicitat

CRÍTICA

Més Telemann, si us plau!

27/5/2019 |

 

Programa: Akademie für Alte Musik Berlin

Lloc i dia:Palau de la Música Catalana

Akademie für Alte Musik BerlinDirector: Georg Kallweit
Palau de la Música, 23 de maig 

Les visi­tes de l’Aka­de­mie für Alte Musik Ber­lin, en els dar­rers anys, han pro­li­fe­rat d’allò més. Al mateix Palau l’havíem escol­tat acom­pa­nyant Bejun Mehta o l’havíem vist diri­gida per René Jacobs amb una Passió segons sant Mateu i La flauta màgica i, a L’Audi­tori, l’orques­tra va inter­pre­tar, en un bienni, les Sui­tes i Con­certs de Bran­dem­burg de Bach. I és que en un rànquing d’orques­tres històriques, aquesta ocu­pa­ria llocs cap­da­van­ters, per la qual cosa s’explica que els pro­gra­ma­dors i direc­tors artístics apos­tin per aquest valor segur. També ho era, dijous, un pro­grama on el prin­ci­pal reclam era, a la segona part, la mítica Música aquàtica (1717) de G.F. Händel, una de les obres per a la reia­lesa britànica més cone­gu­des d’Occi­dent.

Abans de sub­mer­gir-nos en les peces que van delec­tar Jordi I en una excursió amb vai­xell pel Tàmesi, l’orques­tra ens va recor­dar que això de la relació entre la música i l’aigua ve de lluny amb mos­tres fran­ce­ses de M.​Marais i M. Dela­lande, inter­pre­ta­des amb el carac­terístic so germànic, poderós i ferm, però pot­ser poc français. El gran regal de la nit va venir per una ima­gi­na­tiva i sug­ge­ri­dora lec­tura d’aquesta immensa “ale­gria de viure” que és la Was­ser­mu­sik de G.P. Tele­mann, que ens va fer ado­nar que Tele­mann és un dels més grans del bar­roc germànic. Prou que ho sabia el mateix Bach en voler que el com­po­si­tor d’Ham­burg fos el padrí del seu fill Carl Phi­lipp.

Va ser tan intensa la versió de Tele­mann, que l’obra de Händel ens va sonar a poc o si més no a déjà-vu, mal­grat estar escol­tant una de les millors ver­si­ons que poden escol­tar-se’n ara per ara. I algú que no era jo, com Stra­vinsky amb Gar­reta xiu­xi­uejà: “Més Tele­mann, si us plau!”

 


ORIOL PÉREZ TREVIÑO
El Punt / Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet Amb el suport de