ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de crítiques

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Publicitat

CRÍTICA

Projecte enciclopèdic

3/6/2019 |

 

Programa: Benjamin Alard

Lloc i dia:Petit Palau de la Música

Integral de l’obra per a clavicèmbal Bach (VIII)
Benjamin Alard, clavicèmbal
Petit Palau, 30 de maig 

Quan fal­ten pocs dies per a la fi de la tem­po­rada, que ningú dubti com aquesta ha rati­fi­cat els pro­jec­tes de llarg recor­re­gut com una de les sig­na­tu­res inequívoques de la pro­gra­mació del Palau de la Música Cata­lana i, més con­cre­ta­ment, de Víctor Gar­cia, que, a par­tir de la tar­dor, pas­sarà a ser el nou direc­tor artístic del Gran Tea­tre del Liceu. Quan, para­do­xal­ment, un pro­jecte de pro­ducció pròpia entre el Palau i L’Audi­tori d’inter­pre­tar la inte­gral de les Can­ta­tes de J.​S.​Bach ha pas­sat a millor vida, no entrem ara i aquí en els motius, el cert és que el cla­vi­cem­ba­lista francès Ben­ja­min Alard (1983), un dels grans intèrprets bac­hi­ans de la gene­ració més jove, con­ti­nua ofe­rint el pro­jecte d’inter­pre­tar la inte­gral de l’obra per a clau de sol al tem­ple moder­nista. Dijous, al Petit Palau, va ofe­rir-hi la vui­tena sessió davant un públic cons­ci­ent d’estar escol­tant un nou lliu­ra­ment d’un pro­jecte, ano­me­nem-lo enci­clopèdic, que corre en paral·lel al propi pro­jecte dis­cogràfic del mateix Alard d’inter­pre­tar la inte­gral de la música per a tecla del músic d’Eise­nach, inte­gral de la qual ja han apa­re­gut dos volums.

Estar immers en un uni­vers colos­sal i immens com la música per a tecla bac­hi­ana, ens ima­gi­nem que com­porta haver de fer girs i can­vis i això és el que va pas­sar en el reci­tal de dijous, en què Alard, a excepció de la Par­tita núm.3 BWV 827, va can­viar ínte­gra­ment el pro­grama. No només això: sense des­merèixer la seva qua­li­tat intrínseca, que el fa aquest gran nom en el món Bach, vam tro­bar-hi a fal­tar un major ímpetu, ener­gia i tras­lla­dar les dan­ses de la Suite BWV 808 i de l’esmen­tada Par­tita cap a aque­lla ale­gria de viure inequívoca­ment bac­hi­ana.

 


ORIOL PÉREZ TREVIÑO
El Punt / Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet Amb el suport de