ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de crítiques

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Publicitat

CRÍTICA

Clausura evocant Caballé

18/8/2019 |

 

Programa: Sondra Radvanovsky

Lloc i dia:Festival Castell de Peralada

Sondra Radvanovsky va homenatjar la soprano catalana en l’últim concert de la 33a edició del Festival Castell de Peralada, que ha convocat 26.700 espectadors

El fes­ti­val ja tre­ba­lla en una pro­ducció de l’òpera ‘Aida’ per al 2020 amb Rad­va­novsky
La soprano Son­dra Rad­va­novsky, en un con­cert de tri­but a Mont­ser­rat Caballé, i l’espec­ta­cle Maes­tro, where dance music beco­mes clas­sica, un home­natge a la música electrònica amb una orques­tra simfònica i intèrprets de dance, van ser els encar­re­gats ahir d’abai­xar el teló del Fes­ti­val Cas­tell de Pera­lada, que ha tan­cat la 33a edició amb 26.700 espec­ta­dors. L’aposta del fes­ti­val per la qua­li­tat, les estre­nes i l’exclu­si­vi­tat de les pro­pos­tes repre­sen­ta­des ha supo­sat una ocu­pació del 92%.

El fes­ti­val va apro­fi­tar la jor­nada de clau­sura per anun­ciar un dels reclams de l’edició del 2020: ja estan tre­ba­llant en una pro­ducció pròpia d’òpera, una Aida futu­rista que cul­mi­narà el cicle de Verdi i que inclourà les veus de Son­dra Rad­va­novsky, con­ver­tida ja en un refe­rent del fes­ti­val; Piotr Bec­zala, Anita Rach­ve­lish­vili i Car­los Álva­rez. Aquesta nova pro­ducció es podrà veure els dies 5 i 7 d’agost i tindrà la par­ti­ci­pació de l’Orques­tra del Gran Tea­tre del Liceu.

L’orga­nit­zació del fes­ti­val també va avançar ahir, per a la set­mana de la lírica 2020, la presència del direc­tor musi­cal William Chris­tie al cap­da­vant del seu con­junt Les Arts Flo­ris­sants, i un reci­tal líric a càrrec del tenor nord-ame­ricà Bryan Jagde.

El Fes­ti­val Cas­tell de Pera­lada va tan­car ahir 25 nits d’espec­ta­cles d’una edició amb un pres­su­post de 4,6 mili­ons d’euros. Un any més, el Cas­tell de Pera­lada ha estat l’esce­nari prin­ci­pal del fes­ti­val, jun­ta­ment amb espais com l’audi­tori, l’església del Carme, el claus­tre, la Finca Malaveïna i l’hotel Pera­lada Wine Spa & Golf. El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet Amb el suport de