ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de crítiques

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Publicitat

CRÍTICA

El ‘Messies' del poble a l'Auditori

14/12/2019 |

 

Programa: El Messies participatiu

Lloc i dia:Auditori de Girona

Vora dos-cents can­tai­res par­ti­ci­pa­tius, que han apor­tat les seves veus, el seu esforç i les seves quo­tes de socis al pro­jecte, van inter­pre­tar ahir a la nit el Mes­sies de Händel a la sala Xavier Mont­sal­vatge de l’Audi­tori de Girona. La gran massa coral, reforçada amb el Cor de Cam­bra de Gra­no­llers i el de Joves Amics de la Unió, va ocu­par tot l’esce­nari i també algu­nes de les llot­ges late­rals. L’asso­ci­ació Mes­sies Par­ti­pa­tiu ha orga­nit­zat un altre con­cert a l’Audi­tori de Bar­ce­lona, el pròxim dilluns 23 de desem­bre. El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet