ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de crítiques

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Publicitat

CRÍTICA

Preguntes sublims

13/1/2020 |

 

Programa: Christian Gerhaher & Gerold Huber

Lloc i dia: Palau de la Música Catalana

Si bé el sota­sig­nat no guar­dava un gran record del dar­rer pas per Bar­ce­lona de l’extra­or­di­nari baríton Chris­tian Ger­ha­her, al Liceu el 2016 amb un pro­grama acom­pa­nyat de la Frei­bur­ger Barockorc­hes­ter, el reci­tal ofert, aquest dis­sabte al Palau de la Música cata­lana al cos­tat del seu inse­pa­ra­ble com­pany de viatge artístic, Gerold Huber, va per­me­tre’ns escol­tar un Ger­ha­her immens, super­la­tiu. Amb un monogràfic dedi­cat ínte­gra­ment a Gus­tav Mah­ler, el com­po­si­tor que en vida no va ser mai reco­ne­gut com es merei­xia, mal­grat ser ple­na­ment cons­ci­ent que el seu temps algun dia aca­ba­ria per arri­bar, vam ser immer­sos en un intens reci­tal de veu i piano en què, pre­ci­sa­ment, la versió del binomi artístic Ger­ha­her i Huber ens va per­me­tre ado­nar-nos de com Mah­ler pot ser comprès com una inten­si­fi­cació dels postu­lats expres­sius del roman­ti­cisme fins a uns límits que va dei­xar el camí traçat per a l’adve­ni­ment de l’ano­me­nada per Anton Webern com Nova Música. Al llarg del reci­tal, for­mat per dos movi­ments de La cançó de la terra en la versió pianística del mateix com­po­si­tor, els Fünf Lie­der nach Tex­ten von F. Rückert i tres cançons del Des Kna­ben Wun­der­horn, la inter­pre­tació del baríton ens va per­me­tre anar al cor d’una qüestió que sem­bla accen­tuar-se en el món mah­lerià: a qui encarna l’intèrpret de lied? A l’ànima del poeta, cre­a­dor del poema que pro­voca la cre­ació musi­cal o bé a l’ànima del com­po­si­tor que troba en el text poètic una guia de com mate­ri­a­lit­zar la seva volun­tat expres­siva? O bé a ell mateix? Ger­ha­her sem­bla voler res­pon­dre a la dar­rera de les pre­gun­tes en què, en efecte, amb el seu art s’eri­geix com una llum per a l’ànima. No va ser casu­a­li­tat que el bis fos l’Urlicht de la Segona sim­fo­nia.


ORIOL PÉREZ TREVIÑO
El Punt / Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet