ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de crítiques

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Publicitat

CRÍTICA

Medicina per a l'ànima

16/9/2020 |

 

Programa: Cor Francesc Valls

Lloc i dia:Seu de Manresa

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/1849319-medicina-per-a-l-anima.html

Cor Francesc Valls
Festival Espurnes Barroques
Seu de Manresa, 13 de setembre

Hi ha obres que s’eri­gei­xen com un Eve­rest, per la qual cosa resulta neces­sari, com més aviat millor, enfron­tar-s’hi. Amb aquesta intenció el Cor Fran­cesc Valls, que diri­geix Pere Lluís Biosca, va pre­sen­tar, en el con­cert inau­gu­ral d’Espur­nes Bar­ro­ques, el sublim Offi­cium defunc­to­rum (1605), de Tomás Luis de Vic­to­ria (Ca 1548-1611). Con­si­de­rat pel mateix com­po­si­tor com un cant del cigne, la sor­presa va ser que aquesta cate­dral musi­cal a sis veus, ads­crita de ple en el mis­ti­cisme i cul­mi­na­dora de l’ars per­fecta ini­ciat per Jos­quin des Prez, fos l’esco­llida per a un cer­ta­men bar­roc. La raó d’aquesta elecció va ser perquè aquesta obra s’ajus­tava com a home­natge als sani­ta­ris i a les vícti­mes de la pandèmia. Ho agraïm perquè pro­gra­mar i pro­duir Vic­to­ria no deixa de ser un gest cul­tu­ral­ment des­a­com­ple­xat, però un no pot dei­xar de dema­nar, en un fes­ti­val tan curós amb els músics cata­lans, rea­li­tat que aplau­dim, per què no es va pro­gra­mar algun dels rèqui­ems del nos­tre bar­roc, com ara els de Joan Cere­rols o Fran­cesc Valls.

No li va saber greu, però, al sota­sig­nat rees­col­tar Vic­to­ria amb una de les for­ma­ci­ons espe­ci­a­lit­za­des en aquest reper­tori, i més quan un només l’ha escol­tat a Girona, en els dar­rers divuit anys, amb els Gabri­eli Con­sort i el Colle­gium Vocale Gent. Emmar­cat pel Da pacem Domine, d’Arvo Pärt, vam ser con­vi­dats a l’estrena d’una música que demana tre­ball, temps i madu­ració, però on el cor de Biosca hi té molt a dir. Amb una aposta per colors vocals medi­ter­ra­nis, l’acom­pa­nya­ment sug­ges­tiu de l’excels arxi­llau­tista Josep Maria Martí va por­tar, a vol­tes, a sono­ri­tats madri­ga­les­ques que, en abso­lut, eren des­co­ne­gu­des pel músic cas­tellà. L’atmos­fera de pau i sere­nor asso­lida, a la fi, va ser la prova de com la música és la millor medi­cina per a l’ànima. Ens en convé. L’Offi­cium defunc­to­rum, del Cor Fran­cesc Valls es podrà tor­nar a escol­tar dis­sabte a l’església del Pi de Bar­ce­lona.


ORIOL PÉREZ TREVIÑO
El Punt / Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet