ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de crítiques

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Publicitat

CRÍTICA

El Liceu inaugura temporada amb mesures per la covid-19 i es retroba amb el públic després de 6 meso

28/9/2020 |

 

Programa: Sondra Radvanosky i Piotr Beczala

Lloc i dia:Gran Teatre del Liceu

El recital de Sondra Radvanovsky i Piotr Beczala captiva els assistents, que omplen la meitat de l’aforament del teatre. El Gran Tea­tre del Liceu ha reo­bert por­tes després de sis mesos tan­cat per la pandèmia del coro­na­vi­rus.

El tea­tre s’ha retro­bat amb el públic amb mesu­res de segu­re­tat per la covid-19, com l’afo­ra­ment reduït a la mei­tat -1.144 buta­ques-; entra­des i sor­ti­des esgla­o­na­des; presa de tem­pe­ra­tura a través de càmeres i dis­pen­sa­dors de gel hidro­al­cohòlic ins­tal·lats en diver­sos punts.

La soprano Son­dra Rad­va­novsky i el tenor Piotr Bec­zala, dues veus molt des­ta­ca­des de la lírica inter­na­ci­o­nal, han estat els encar­re­gats d’inau­gu­rar la tem­po­rada, amb un reci­tal acom­pa­nyats pel pia­nista Cami­llo Radicke que ha cap­ti­vat els assis­tents. El Punt / Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet