ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de crítiques

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Publicitat

CRÍTICA

Avís junguià

14/10/2020 |

 

Programa: OBC Director: Edmon Colomer

Lloc i dia: Auditori de Barcelona

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1863177-avis-junguia.html

Afir­men els jun­guians que allò ines­pe­rat o pro­vo­cat per l’atzar ho és només per a la dimensió raci­o­nal, però no per a l’incons­ci­ent. La seva mani­fes­tació és sem­pre un avís, un mis­satge indi­ca­dor d’alguna cosa impor­tant. Aquesta és la lliçó que ens vam poder empor­tar del bon con­cert de l’OBC, diri­git per Edmon Colo­mer, en la segona pro­ducció de la tem­po­rada. Colo­mer, ines­pe­ra­da­ment, va haver d’assu­mir una pro­ducció que havia de diri­gir el direc­tor titu­lar de la for­mació resi­dent a L’Audi­tori. Però els temps pandèmics fan endreçar les agen­des de forma dife­rent i Kazushi Ono va haver de tras­lla­dar-se al Japó per fer la qua­ran­tena pres­crip­tiva abans de posar-se a tre­ba­llar en el pro­jecte que tenia com­promès allí. El senyal de quina és la pri­o­ri­tat del direc­tor nipó no ve per aquesta qüestió, més que com­pren­si­ble, sinó per una titu­la­ri­tat que com­bina amb la de la Tokyo Metro­po­li­tan Symp­hony Orc­hes­tra, la direcció artística de la New Nati­o­nal The­a­tre a Tòquio i alguna altra. Aquesta situ­ació com­porta un estat que per­met expli­car, per­fec­ta­ment, el magre i sense encant resul­tat sonor mos­trat en el con­cert inau­gu­ral.

La invi­tació per subs­ti­tució del sem­pre sòlid i endreçat Colo­mer va apor­tar una defensa sin­cera i honesta de les obres de Car­les Baguer, Jordi Cer­velló i, espe­ci­al­ment, la llu­mi­nosa Sere­nata núm.1 en Re Major, Opus 11 de Brahms, en la qual l’acti­tud va ser de creure’s aque­lla inter­pre­tació. Si amb pocs assaigs es va saber asso­lir aquell bon resul­tat, un no pot dei­xar de pen­sar què podria fer un Colo­mer com a titu­lar. Con­certs com aquest i per al record, segur. Men­tres­tant, Ono, en el seu web per­so­nal, encara hi con­ti­nua anun­ci­ant el Fide­lio que va can­cel·lar-se per la pandèmia. Un detall.


ORIOL PÉREZ TREVIÑO
El Punt / Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet