ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de crítiques

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Publicitat

CRÍTICA

Superant l'accídia

10/11/2020 |

 

Programa: ‘Moonwind Simfònics'

Lloc i dia:Godella

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/1876896-superant-l-accidia.html

‘Moonwind Simfònics’ és una ‘sinergia de complictats’.

Els temps distòpics solen anar acom­pa­nyats de gran dosis de tris­tesa i accídia, aquell pecat capi­tal que porta a un estat de l’espe­rit incapaç per a fer res de bo. Mal­grat aquesta situ­ació, no és menys cert que no dei­xen de pas­sar coses extra­or­dinàries, mol­tes vega­des des­a­par­ce­bu­da­ment, que cons­ti­tu­ei­xen una joia, però també els indi­cis i lla­vors d’allò nou. Diu­menge, sense més, la població de Gode­lla, al País Valencià, va donar una lliçó al món musi­cal dels països de parla cata­lana amb la pre­sen­tació de la Moonwinds Simfònic, una for­mació sor­gida de l’ensem­ble d’ins­tru­ments de vent que diri­geix el cla­ri­ne­tista gode­llenc Joan Enric Lluna, de la ja des­a­pa­re­guda Orques­tra de l’Horta Nord i alum­nes dels pro­fes­sors de les dues for­ma­ci­ons. Amb un pro­grama for­mat per obres d’Òscar Colo­mina (The Blue Flask) i Beet­ho­ven (Con­cert per a piano núm. 3 i Sim­fo­nia núm. 5), la pre­sen­tació de la for­mació, retrans­mesa per stre­a­ming, va comp­tar amb el con­curs del docte Josep Colom com a pia­nista amb una versió intensa, bella, cre­a­tiva i poètica de l’esmen­tat con­cert beet­ho­venià que s’eri­geix com una de les pàgines més anun­ci­a­do­res de nous horit­zons estètics com ara el de la Sim­fo­nia núm. 5, opus 67. Si bé és cert que la inter­pre­tació de la sim­fo­nia no va reei­xir al mateix nivell que el con­cert, no és menys veri­tat que la for­mació va mos­trar unes for­mes que per­me­ten creure en el pro­jecte. Ben conduïda per Lluna, Moonwinds Simfònic es pre­senta com una “siner­gia de com­pli­ci­tat, d’ajuda mútua i en una comu­ni­tat humana i musi­cal”. O si voleu, allò que ens convé per superar temps distòpics i accídia. 


ORIOL PÉREZ TREVIÑO
El Punt / Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet