ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de crítiques

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Publicitat

CRÍTICA

El Palau de la Música viu un Concert de Sant Esteve innovador i emotiu

27/12/2020 |

 

Programa: Concert de Sant Esteve

Lloc i dia: Palau de la Música Catalana

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1900059-el-palau-de-la-musica-viu-un-concert-de-sant-esteve-innovador-i-emotiu.html

Durant l’espectacle, que es repetirà aquest diumenge, s’ha reivindicat el paper essencial de la cultura a la societat.

El tra­di­ci­o­nal Con­cert de Sant Esteve ha cele­brat aquest dis­sabte una de les edi­ci­ons més espe­ci­als dels seus més de 100 anys d’història.

La pandèmia ha obli­gat a apos­tar per un for­mat inno­va­dor per esqui­var les res­tric­ci­ons de la pandèmia i enca­bir les actu­a­ci­ons de tots els cors de l’Orfeó.

Així, l’espec­ta­cle, que ha estat pre­sen­tat per l’actriu San­dra Monclús, ha comp­tat amb l’actu­ació en directe de l’Orfeó Català i vídeos enre­gis­trats per a l’ocasió per part dels cors de l’Escola Coral i del Cor de Cam­bra del Palau.

Per rei­vin­di­car el paper essen­cial de la cul­tura, la dansa, el vide­o­art i la dra­matúrgia també han estat pro­ta­go­nis­tes. El con­cert ha fina­lit­zat el públic dem­peus inter­pre­tant el ’Cant de la Senyera’.

La pre­sen­ta­dora de l’espec­ta­cle, l’actriu San­dra Monclús, ha donat el tret d’inici al Con­cert de Sant Esteve recor­dant que el cer­ta­men ha “resis­tit i superat” durant els seus 107 anys d’història situ­a­ci­ons i difi­cul­tats de tot tipus i que enguany li ha tocat superar una pandèmia.

Una pandèmia que, per pri­mer cop, ha impe­dit que tots els cors de l’Orfeó hagin pogut actuar ple­gats a l’esce­nari del Palau de la Música.

La inno­va­dora fórmula esco­llida per superar aquest entre­banc ha estat com­bi­nar les actu­a­ci­ons en directe de l’Orfeó Català, diri­git per Simon Hal­sey, amb una sèrie de vídeos enre­gis­trats de la resta de cors que el públic ha pogut seguir a través d’una gran pan­ta­lla.

Aquests vídeos de l’Escola Coral i el Cor de Cam­bra del Palau, s’havien gra­vat prèvia­ment en espais del mateix Palau Música i en llocs emblemàtics de la ciu­tat de Bar­ce­lona com Montjuïc o el Parc del Fòrum.

Durant els 70 minuts que ha durat el con­cert, la música en viu s’ha anat inter­ca­lant amb aques­tes gra­va­ci­ons fins que al final de l’espec­ta­cle s’han fusi­o­nat vir­tu­al­ment per inter­pre­tar Poema èpic de Nadal.

El con­cert, amb la direcció musi­cal i artística de Pablo Lar­raz i la direcció escènica d’Adrià Aubert, ha pro­po­sat un viatge emo­ci­o­nal a través de la música, amb presència des­ta­cada de nada­les tra­di­ci­o­nals cata­la­nes com Fum, fum, fum, El noi de la mare, La pas­tora Cate­rina i El petit vai­let, amb arran­ja­ments de Jordi Domènech i Albert Gui­no­vart. També s’han inter­pre­tat cançons de nadal inter­na­ci­o­nals, amb obres de Rut­ter, Gjeilo i Wil­berg, entre d’altres.

El públic assis­tent, que omplia el 50% de l’afo­ra­ment, també ha pogut gau­dir de Glòria, de la Missa de la Coro­nació de Mozart i de diver­ses estre­nes, com ara les cançons Prova el fred de fer-se etern, de Josep Ollé, amb què s’ha obert el con­cert, i El pes­se­bre del Palau, d’Anna Cap­many, que ha estat inter­pre­tada pel Cor de Cam­bra del Palau.

Una altra de les cançons des­ta­ca­des ha estat Però soc feliç, amb Elena Gadel com a solista, publi­cada en el disc The Live on Pro­ject, dedi­cat a la sen­si­bi­lit­zació i la lluita con­tra el càncer.

Sota el lema “En temps de pandèmia, la cul­tura ens omple de vida”, el con­cert també ha vol­gut posar en valor el paper de la cul­tura en un moment com l’actual.

A més de la música en directe i dels vídeos dels cors, l’espec­ta­cle ha comp­tat amb vide­o­pro­jec­ci­ons espe­ci­al­ment encar­re­ga­des per a l’ocasió a Alba G. Cor­ral -artista con­vi­dada de la tem­po­rada del Palau- i la par­ti­ci­pació de la balla­rina Laia Jorba, que ha actuat durant una de les peces que ha can­tat l’Orfeó.

Com ja és tra­di­ci­o­nal, el con­cert ha fina­lit­zat amb el públic dem­peus inter­pre­tant el Cant de la Senyera i mol­tes este­la­des al pati de buta­ques.

Demà diu­menge es farà un segon passi del con­cert al mig­dia per com­pen­sar la reducció d’afo­ra­ment per les res­tric­ci­ons sanitàries. El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet