ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de crítiques

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Publicitat

CRÍTICA

Què hauria dit Casals?

2/3/2021 |

 

Programa: OBC i Anna Alàs

Lloc i dia: Kursaal de Manresa

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1931940-que-hauria-dit-casals.html

Ja hem escrit com el període romàntic va con­ce­bre la música com una expressió cali­bra­dora de l’estat moral i ètic d’una nació. A través d’aquesta pre­missa no ens podem estar de dir com l’Orques­tra Simfònica de Bar­ce­lona i Naci­o­nal de Cata­lu­nya (OBC) no va dece­bre en la seva paupèrrima “gira” de dos con­certs a Tar­ra­gona i Man­resa. Més enllà d’uns resul­tats musi­cals insul­sos i apàtics inac­cep­ta­bles per a una orques­tra que es diu naci­o­nal, i amb una cons­tant sen­sació d’anar fent i com­plint perquè toca, no és menys cert que un no pot cor­ro­bo­rar allò expres­sat per algun altre crític musi­cal del país. Qui mana a l’OBC? Qui pla­ni­fica el futur de la nos­tra orques­tra naci­o­nal? Vam començar amb una com­me­mo­ració que, per als que som demòcra­tes, ens fa mal de veri­tat com és la del filo­fei­xista i pro­nazi Joan Manén amb una obra tan poc interes­sant com el Diver­ti­ment per a orques­tra op.A-32 de l’insigne vio­li­nista que, a més, va tenir una lec­tura poc entu­si­asta i plana. Força millor van ser les Sis cançons popu­lars cata­la­nes, de Robert Ger­hard, que, amb la mez­zo­so­prano ter­ras­senca Anna Alàs, van apor­tar una mica de llum, color i ànima a un con­cert que, per a una població com Man­resa, no va poder anar més enllà de la satis­facció de gau­dir d’una for­mació de la qual s’espe­rava molt més. Se n’espe­rava més des del moment que ni es va pre­sen­tar sota la direcció del seu titu­lar, Kazuhi Ono, sinó d’un dis­cret direc­tor ale­many, Ale­xan­der Lie­breich, que va treure el millor de si en una ano­dina i ines­ta­ble Sim­fo­nia núm. 1 en Do Major, Opus 21 de Beet­ho­ven, pre­ci­sa­ment una de les obres insig­nes de l’Orques­tra Pau Casals que aquesta va enre­gis­trar. La pre­gunta final era evi­dent: què hau­ria dit Casals?


ORIOL PÉREZ TREVIÑO
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet