ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de crítiques

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Publicitat

CRÍTICA

El dolç color de les cordes

9/3/2021 |

 

Programa: Pinchas Zukerman

Lloc i dia: Auditori de Girona

http://admin.elpunt.cat/cultura/article/19-cultura/1935578-el-dolc-color-de-les-cordes.html

Iber­ca­mera va por­tar diu­menge a l’Audi­tori de Girona el gran vio­li­nista isra­elià-ame­ricà Pinc­has Zuker­man, con­ti­nu­a­dor d’una àmplia nis­saga de excel­sos vir­tu­o­sos jueus de l’ins­tru­ment, com ara Isaac Stern, Yehudi Menu­hin i d’altres. Ini­ci­al­ment l’actu­ació estava pre­vista amb l’Orques­tra de la Ràdio de Colònia, però el virus no ho ha permès. Afor­tu­na­da­ment, s’ha pogut repro­gra­mar la ves­prada en for­mat trio, amb Zuker­man acom­pa­nyat de la seva esposa, la vio­lon­cel·lista cana­denca Amanda Forsyth, i del pia­nista Shai Wos­ner. El moment de la cita era oportú, ja que la cen­tenària dis­cogràfica Deutsche Gram­mop­hon acaba de llençar l’anto­lo­gia The Art of Pinc­has Zuker­man . En aquest disc, el com­po­si­tor que s’emporta més minuts és Brahms i per això no ha sigut sor­presa que també en el reci­tal l’ham­burguès fos el més des­ta­cat.

Brahms sem­pre ha estat més for­ma­lista que inno­va­dor, i s’entén la pre­ferència de Zuker­man –el qual ja porta la dolçor en el cognom– perquè així pot abor­dar les par­ti­tu­res amb des­tresa i bri­llan­tor, expres­sant al mateix temps el seu tem­pe­ra­ment seré, precís i pitagòric. A l’inici de la sessió, el virtuós ja havia con­quis­tat l’oïda i el cor dels giro­nins amb les Vari­a­ci­ons ‘Kakadu’ de Beet­ho­ven i una sonata de Mozart, però sem­blava a esto­nes quel­com absort, evi­tant el con­tacte ocu­lar amb el públic. En con­tra­par­tida, Amanda va reve­lar més inten­si­tat emo­ci­o­nal, apli­cant uns trèmuls pro­funds i expres­sius a cadas­cuna de les notes, par­ti­cu­lar­ment en la ins­pi­ra­dora Ele­gia de Gabriel Fauré, que va inter­pre­tar només amb l’auxili del pia­nista. És una dona curosa i amb caràcter, que fins i tot fa coin­ci­dir el color de les cor­des de l’arc amb el del seu coríntic ves­tit rosaci.

Cap al bis, Pinc­has es va adreçar a la pla­tea amb humor per anun­ciar una adap­tació d’una de les cinc Stücke de Xos­takòvitx, com­po­si­tor que tant urgeix revi­si­tar. Aquest final enllaça amb el con­cert de diu­menge vinent a l’Audi­tori de Girona, en què el Cos­mos Quar­tet i el pia­nista rus Ale­xei Volo­din inter­pre­ta­ran pre­ci­sa­ment obres de Xos­takòvitx. Allà ens tor­na­rem a tro­bar.


ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet