ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de crítiques

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Publicitat

CRÍTICA

Anastasia Kobekina, ‘la Triomfadora'

28/3/2021 |

 

Programa: OBC amb Anastasia Kobekina

Lloc i dia: Auditori de Barcelona

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1946747-anastasia-kobekina-la-triomfadora.html

Des­co­nei­xem les direc­trius que regei­xen, ara per ara, les polítiques cul­tu­rals, i con­seqüent­ment musi­cals, del nos­tre país. És per això que poden pas­sar coses tan anòmales com que un fes­ti­val dedi­cat als nous talents com és l’Emer­gents de L’Audi­tori de Bar­ce­lona con­vidi, per als con­certs de l’OBC, dues excep­ci­o­nals solis­tes inter­na­ci­o­nals, però deixi vacant l’opor­tu­ni­tat de fer-ho amb per­so­nal del país. Cert és que la pre­sen­tació de la vio­lon­cel·lista Anas­ta­sia Kobekina (1994) no va dece­bre. En abso­lut. Estem davant d’una de les grans solis­tes en un futur imme­diat i la seva inter­pre­tació del poètic i intens Con­cert per a vio­lon­cel i orques­tra, opus 129 (1850) de Robert Schu­mann va estar ple d’ele­ments evi­dents d’estar davant d’una solista immensa. Llàstima, però, d’un acom­pa­nya­ment orques­tral anodí, amorf i man­cat de volun­tat de dia­lo­gar, de dei­xar-se enci­sar per la volun­tat expres­siva de la solista.

L’interès del con­cert era també la rea­pa­rició del titu­lar de l’OBC, Kazushi Ono, absent des de feia molt temps i que, segons la sem­pre sor­pre­nent pro­gra­mació de l’orques­tra, ja no tor­narà a diri­gir la for­mació fins al maig vinent.

Men­tres­tant, sem­pre seguint les direc­trius d’allò política­ment cor­recte, l’orques­tra és habi­tu­al­ment diri­gida per dones, sense més guanys artístics que una orques­tra amb resul­tats impro­pis d’una ciu­tat com Bar­ce­lona i un país com Cata­lu­nya. No nega­rem que la lec­tura de la Sim­fo­nia núm. 6 en Do Major D.589 va estar força millor que l’obra con­cer­tant de Schu­mann, però lluny d’asso­lir un resul­tat intens i poètic com el que, de fet, havia mos­trat sense embuts Kobekina, con­ver­tida en la gran tri­om­fa­dora de la vet­llada.


ORIOL PÉREZ TREVIÑO
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet