ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de crítiques

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Publicitat

CRÍTICA

La ‘Creació' de Savall: ‘Fiat Lux'!

6/5/2021 |

 

Programa: La Creació de Haydn per Jordi Savall

Lloc i dia: Palau de la Música Catalana

http://admin2014.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1965024-la-creacio-de-savall-fiat-lux.html

D’allò se’n podia extreure una llum sonora més brillant i radiant.

No ha de resul­tar gens fàcil com­bi­nar en una sola ope­ració debu­tar amb l’ora­tori La Cre­ació de Franz Joseph Haydn, una obra tan bella com com­plexa i, a la vegada, arri­bar-ne a fer una versió refe­ren­cial. Ni per a una figura com Jordi Savall, que ens té acos­tu­mats a mun­tat­ges i pro­duc­ci­ons on, amb més o menys inten­si­tat, sem­pre s’hi troba algun bri de la seva savi­esa i geni­a­li­tat. Escriure sobre Savall és fer-ho d’un dels direc­tors-intèrprets amb un reper­tori més ampli en el temps: des de la Sibil·la lla­tina (X-XI) fins a les sim­fo­nies beet­ho­ve­ni­a­nes (1800-1824). Cons­ci­ent de l’arri­bada del seu temps dolç de la madu­resa i experiència que donen gai­rebé vui­tanta anys de vida, el músic igua­ladí ha optat per abor­dar obres que encara no havia inter­pre­tat. Una d’elles, l’esmen­tat ora­tori haydnià, la con­si­de­rada com l’obra mes­tra del músic de Roh­rau.

Amb Le Con­cert des Nati­ons i La Cape­lla Reial de Cata­lu­nya, Savall va ofe­rir-nos, dimarts, la seva pri­mera Cre­ació. Més enllà de la cons­tant riquesa de colors tímbrics, amb les con­seqüents tro­ba­lles sono­res, i de l’altíssim nivell vocal i orques­tral, no és menys cert que la sen­sació va ser que encara es podia treure molt més d’aquells excel·lents ele­ments. Cert és que l’arti­cu­lista va escol­tar-ne la segona de les ses­si­ons en un dur dia de tre­ball amb assaig gene­ral i una sessió prèvia. La selecció no va fer gaire justícia al con­junt de l’arqui­tec­tura sonora, cosa que va engran­dir més l’esmen­tada sen­sació, aug­men­tada per algun desa­jus­ta­ment lògic de coor­di­nació, can­sa­ment i, sobre­tot, la con­vicció que el mateix Savall sabia que de tot allò se’n podia extreure una llum sonora més bri­llant i radi­ant com, de ben segur, imple­men­tarà l’enre­gis­tra­ment dis­cogràfic que és a punt de fer d’aquesta obra mes­tra. Que es faci la llum! Fiat Lux.


ORIOL PÉREZ TREVIÑO
El Punt / Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet