ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de crítiques

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Publicitat

CRÍTICA

Haydn a Ivorra

9/6/2021 |

 

Programa: Quartet Teixidor

Lloc i dia:Santa Maria d'Ivorra

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1982556-haydn-a-ivorra.html

Siguem o no cre­ients, és una cer­tesa que la passió i mort de Jesús de Nat­za­ret des­perta una fas­ci­nació que explica el perquè de la com­po­sició de mol­tes obres musi­cals: pas­si­ons, ora­to­ris, can­ta­tes... D’entre aques­tes, en sobre­sur­ten les Set parau­les de Crist a la Creu (1787) de Haydn, que, dis­sabte, vam poder escol­tar en la versió per a quar­tet de corda, amb el Quar­tet Tei­xi­dor, dins el Fes­ti­val Espur­nes Bar­ro­ques.

Amb la carac­terística marca del fes­ti­val de vin­cu­lar obres del cànon amb la gas­tro­no­mia, un dels interes­sos de la mati­nal va ser la par­ti­ci­pació del poeta llei­datà Txema Martínez, que s’afe­gia a la tra­dició inter­pre­ta­tiva d’intro­duir tex­tos poètics o reli­gi­o­sos vin­cu­lats a un epi­sodi eri­git com veri­ta­ble arque­tip i símbol del cris­ti­a­nisme. Dife­rents poe­tes com ara Gabriel Mora, Josep Pedrals o actors han vol­gut apor­tar el seu cor­re­lat a l’obra hayd­ni­ana. Fins i tot s’han fet “expe­ri­ments” d’inter­pre­tar-les acom­pa­nya­des dels inqui­e­tants tex­tos de la visionària Cata­lina von Emme­rich, del místic Rai­mon Panikkar o amb com­po­si­ci­ons de Sofia Gubail­du­lina. La poètica de Martínez ens porta a un ter­ri­tori d’inti­mi­tat que va ser­vir com a con­tra­punt a una versió dels Tei­xi­dor més volun­ta­ri­osa que efec­tiva, però en tot cas valenta i honesta. I és que, a vega­des, les grans obres poden fer tron­to­llar l’arqui­tec­tura i la tensió gene­rals, com així va pas­sar en alguns moments de la vet­llada.


ORIOL PÉREZ TREVIÑO
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet