ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de crítiques

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Publicitat

CRÍTICA

El triomf de la fe

20/9/2021 |

 

Programa: Filharmònica de Viena, Director: C. Thielemann

Lloc i dia: Sagrada Família

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2030693-el-triomf-de-la-fe.html

No seré pas jo qui es refe­rirà al que hau­ria dit, o no, Antoni Gaudí en veure com al seu tem­ple expi­a­tori de la Sagrada Família tenia lloc, dis­sabte, la inter­pre­tació de la Sim­fo­nia núm. 4, Romàntica, d’Anton Bruck­ner, amb una de les més grans orques­tres, la Fil­harmònica de Viena. Si els dos genis hagues­sin pogut par­lar, pos­si­ble­ment n’hau­rien esco­llit una altra, la Sim­fo­nia núm. 5, bate­jada com a Església de la fe. Molta fe vam haver de tenir per assis­tir al con­cert de l’orques­tra vie­nesa, diri­gida pel ber­linès Chris­tian Thi­e­le­mann, i poder escol­tar la sim­fo­nia bruck­ne­ri­ana que més èxit va asso­lir en vida. I és que no cal ser ni un sonòleg ni un expert en Gaudí per saber que l’acústica del tem­ple com­porta una res­sonància de més de deu segons i que, a més, l’arqui­tecte havia ideat la inter­pre­tació musi­cal a la nau des de les parts supe­ri­ors. Mal­grat que aquest pro­jecte de l’orques­tra vie­nesa d’inter­pre­tar les nou sim­fo­nies bruck­ne­ri­a­nes en dife­rents edi­fi­cis reli­gi­o­sos emblemàtics d’Europa té tot el sen­tit, i Bar­ce­lona ha d’estar orgu­llosa d’haver-ne for­mat part, el resul­tat va ser l’equi­va­lent de veure córrer els bòlids de la F-1 pels car­rers de Mon­te­carlo. No és el lloc natu­ral, però es pot fer. I, sor­pre­nent­ment, en una lliçó magis­tral de com sobre­po­sar-se a una acústica, l’equip vienès no va optar per la lògica, tenint en compte aquesta res­sonància, d’esco­llir un tempo més lent, sinó tot el con­trari. És cert que la ple­ni­tud del resul­tat sonor no l’apre­ci­a­rem fins a la seva pro­ducció fonogràfica final, però l’ener­gia artística trans­mesa va ser la de les grans oca­si­ons en un con­cert que es va pre­ce­dir d’un intrans­cen­dent i fílmic Ely­sium de Samy Moussa.


ORIOL PÉREZ TREVIÑO
El Punt / Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet