ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de crítiques

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Publicitat

CRÍTICA

Franquícia o nació?

22/9/2021 |

 

Programa: Joyce DiDonato

Lloc i dia: Palau de la Música Catalana

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2031490-franquicia-o-nacio.html

No des­co­bri­rem, a hores d’ara, les excel·lències de la mez­zo­so­prano nord-ame­ri­cana amb residència al nos­tre país Joyce DiDo­nato. Com tam­poc les del con­junt Il Pomo d’Oro, eri­git en una de les for­ma­ci­ons orques­trals més acti­ves en el pano­rama musi­cal euro­peu. Excel·lències al marge, un no pot dei­xar de pre­gun­tar-se el perquè de la insistència amb aquest pro­ducte for­mat per l’esmen­tada veu i orques­tra quan aquests matei­xos intèrprets ja van pre­sen­tar-se, sense anar més lluny, el 2017 al Liceu amb War and Peace. La mateixa orques­tra la tor­na­rem a escol­tar a l’octu­bre amb un estel·lar Rada­misto. A part de la reflexió que hau­rien de fer-se els res­pon­sa­bles dels equi­pa­ments, bo seria que també els nos­tres diri­gents, pre­sents per la plana major en el con­cert de dilluns, es fes­sin seva i inte­gres­sin a fons la idea romàntica que la música és el reflex de l’estat moral i, fins i tot, espi­ri­tual d’una nació, per la qual cosa veure com les inau­gu­ra­ci­ons de les nos­tres tem­po­ra­des musi­cals són per sobre de tot una franquícia, més que una aposta pel més excel·lent del nos­tre país, que hi és i a bal­quena, és reve­la­dor d’alguna cosa temi­ble. Pen­sem-hi. Dei­xant de banda l’estrena de l’obra U de Ber­nat Vivan­cos, la nos­tra orques­tra naci­o­nal ha ence­tat la tem­po­rada amb un direc­tor i un solista angle­sos, al Palau ja ho hem dit, i les obres inter­pre­ta­des han estat Elgar, Prokófiev, com­po­si­tors ita­li­ans i el gran Händel. Ni ras­tre de la “nos­tra música històrica”. Un Händel que dilluns va ser ofert, això sí, de manera superba i ele­gant per una DiDo­nato que forma part de l’Olimp del més reei­xit i excels de les veus per a aquest reper­tori. La pre­gunta, però, és clara: volem ser, musi­cal­ment, una franquícia o una nació?


ORIOL PÉREZ TREVIÑO
El Punt / Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet