ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de crítiques

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Publicitat

CRÍTICA

La volta a Viena en 90 minuts

24/11/2021 |

 

Programa: Quar­tet Ger­hard

Lloc i dia: Auditori de Girona

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2062379-la-volta-a-viena-en-90-minuts.html

El reci­tal del Quar­tet Ger­hard, diu­menge a la sala de cam­bra de l’Audi­tori de Girona, ha ser­vit per demos­trar que el quar­tet de corda –entès de manera gene­ral com a for­mació clàssica– es pre­senta bé de salut en el pano­rama català. De fet, són diver­sos els qua­tu­ors del país, encapçalats pel Casals, que gau­dei­xen d’ano­me­nada i empenta inter­na­ci­o­nal. I és natu­ral també que aques­tes for­ma­ci­ons s’emmi­ra­llin les unes amb les altres.

Així, no deixa de ser curiós que els Ger­hard hagin deci­dit pre­sen­tar Els quar­tets de Mozart dedi­cats a Haydn, quan fa poc més d’un mes el Quar­tet Casals va llançar, via la pres­ti­gi­osa Har­mo­nia Mundi, un àlbum amb el mateix títol i obres. Viena no dei­xarà mai de ser un punt focal de la història de la música, gràcies en part a ser la ciu­tat on els dos com­po­si­tors es van conèixer i admi­rar, arri­bant a tocar junts en quar­tets en més d’una ocasió.

El con­cert de diu­menge va començar amb unes breus expli­ca­ci­ons del pri­mer violí, Lluís Castán. Cada vegada més músics ente­nen que aquest apro­pa­ment infor­ma­tiu trenca el gel i resulta útil als espec­ta­dors, que van poder delec­tar-se pri­mer amb el Quar­tet en Re menor-K421, pos­si­ble­ment el més cone­gut del cicle, seguit pel de Mi bemoll major-K428. Són dues peces d’ins­pi­ració tar­do­renca, suau­ment melancòliques, però sense arri­bar mai a punts de pes­si­misme. Els ins­tru­ments ana­ven molt ben entre­llaçats, amb com­pe­ne­tració i fluïdesa, tot i que els andan­tes han sonat un pel taci­turns i arros­se­gats.

Ara que tor­nem a la nor­ma­li­tat amb els afo­ra­ments i la durada dels direc­tes, també seria adi­ent recu­pe­rar les pau­ses, que són higièniques per a la ment i el cos. Però els Ger­hard van pre­fe­rir tocar l’hora i mitja d’una tacada, dei­xant per a l’últim el Quar­tet en Si bemoll major-K458 (dit La caça), més líric i pre­clar com un raig de llum entrant per la fines­tra a l’hivern, tot i que es va infil­trar alguna tos de rere­fons.

Mozart va dedi­car sis quar­tets a Haydn, per tant encara en man­quen tres per com­ple­tar la sèrie. Ja avi­sava el pro­grama de mà (ara, cada vegada més, repar­tit de manera telemàtica) que aquesta era només la Part I. Espe­ra­rem, per tant, el retorn vienès dels Ger­hard, per infe­rir nova­ment el bon estat dels nos­tres quar­tets. 


ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet