ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de crítiques

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Publicitat

CRÍTICA

Més que un concert

28/2/2022 |

 

Programa: Orchestre de la Suisse Romande

Lloc i dia: Palau de la Música Catalana

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2104839-mes-que-un-concert.html

Ja ens ho va ense­nyar Wal­ter Ben­ja­min quan va dei­xar escrit que “no hi ha cap docu­ment de cul­tura que no sigui al mateix temps un docu­ment de barbàrie”. Poder escol­tar una versió per­so­nal, alta­ment expres­siva, de tants qui­rats de la Cin­quena sim­fo­nia (1902) de Mah­ler com la que va sig­nar Jonat­han Nott al cap­da­vant de l’Orc­hes­tre de la Suisse Romande la mateixa nit del dia que, molt pos­si­ble­ment, Europa va ini­ciar un dels camins més incerts ençà de la Segona Guerra Mun­dial ens va por­tar a la dimensió del “molt més que un con­cert”. Més enllà de les carac­terísti­ques sub­jec­ti­ves d’una sim­fo­nia popu­la­rit­zada de la mà de la Mort a Venècia de Vis­conti i d’una inter­pre­tació no menys sub­jec­tiva, inno­va­dora, trans­pa­rent a les mans d’un dels més grans her­me­neu­tes del com­po­si­tor bohemi que ens va por­tar als ter­ri­to­ris de l’ine­fa­ble i del Gran Mis­teri. O el que és el mateix: vers aquells ter­ri­to­ris que pos­si­ble­ment ens huma­nit­zen d’allò més i ens fan un mica més bons homes i dones. Abans, però, encara hi havia hagut temps perquè el pres­tigiós flau­tista Emma­nuel Pahud signés un ele­gant i sòlid Con­cert per a flauta, K.313 de Mozart. Si bé és veri­tat que aquesta orques­tra suïssa no acos­tuma a aparèixer en el rànquings de les millors orques­tres del món, el resul­tat sonor va ser del de les grans i no és estrany que l’Orc­hes­tre de la Suisse Romande ja hagi nome­nat vita­lici Nott. Nit memo­ra­ble artísti­ca­ment per fer-nos ado­nar que, difícil­ment, sabrem asso­lir allò tan mera­vellós que tan fàcil­ment diem –l’únic camí és la pau– si no som, d’una vegada des­a­com­ple­xa­da­ment, homes i dones de veri­tat. La música, com vam poder ado­nar-nos, ens hi pot aju­dar. Molt més que un con­cert.


Oriol Pérez Treviño
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet