ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de crítiques

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Publicitat

CRÍTICA

Un gran hermeneuta

6/4/2022 |

 

Programa: Orquestra Simfònica de Düsseldorf amb Ádám Fischer

Lloc i dia: Auditori de Barcelona

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2122507-un-gran-hermeneuta.html

Molt s’ha refle­xi­o­nat sobre com elmàrque­ting ha influït una mani­fes­tació de l’espe­rit com ho és la música, en què l’intèrpret, com a fruit de l’esmen­tada reflexió, ha aca­bat per trans­for­mar-se. Així, molts cops, la música ja no sem­bla ser la pri­o­ri­tat, sinó un pre­text per a una exhi­bició vàcua i naïf. Per sort, tenim encara grans batu­tes amb la volun­tat de ser ser­vi­do­res al ser­vei de la música i on detec­ten en la inter­pre­tació musi­cal un temps d’inda­gació i explo­ració de nous ter­ri­to­ris sonors. En aquest sen­tit, Ádám Fisc­her (Buda­pest, 1949), germà del més mediàtic Iván Fisc­her, ocupa un lloc pre­e­mi­nent. Només ens cal escol­tar les seves ver­si­ons de les sim­fo­nies hayd­ni­a­nes, mozar­ti­a­nes o beet­ho­ve­ni­a­nes per ado­nar-nos-en. Amb molt encert, Iber­ca­mera va pro­gra­mar-lo, dilluns, al cos­tat de l’Orques­tra Simfònica de Düssel­dorf.

Beet­ho­ven i Mah­ler van ser els com­po­si­tors esco­llits. Del sord genial, el seu immens Con­cert per a piano, op. 73, “Empe­ra­dor”, i del com­po­si­tor dels Kin­der­to­ten­li­e­der, la seva pri­mera aven­tura simfònica, la Sim­fo­nia “Tità”. Si bé en el de Beet­ho­ven hi havia pro­gra­mat András Schiff, aquest va ser subs­tituït per la pia­nista geor­gi­ana Eli­sa­beth Leonskaja, que va asso­lir les seves màximes cotes d’expres­si­vi­tat en un movi­ment lent d’ensomni. Però el gran plat fort va ser la sim­fo­nia mah­le­ri­ana plena d’apor­ta­ci­ons per­so­nals, les pròpies d’un gran direc­tor, al davant d’una pode­rosa orques­tra que va fer enten­dre com aquesta pri­mera sim­fo­nia mah­le­ri­ana, a vol­tes, té més de poema simfònic que de sim­fo­nia. Una inter­pre­tació que va cor­ro­bo­rar com Fis­her ha de ser inclòs dins l’olimp dels grans her­me­neu­tes de Mah­ler.


ORIOL PÉREZ TREVIÑO
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet