ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de crítiques

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Publicitat

CRÍTICA

Més que un concert

12/4/2022 |

 

Programa: Ensemble O Vos Omnes, Director: Xavier Pastrana

Lloc i dia: Auditori Josep Carreras de Vila-seca

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/2125414-mes-que-un-concert.html

No és la pri­mera vegada que ens hem de fer ressò del magnífic tre­ball que està des­ple­gant l’Ensem­ble O Vos Omnes, que diri­geix Xavier Pas­trana. Diven­dres, a l’Audi­tori Josep Car­re­ras de Vila-seca, jun­ta­ment amb el Quar­tet Ger­hard i el for­te­pi­a­nista Roger Illa, ens va brin­dar una impac­tant i poètica versió de Les set últi­mes parau­les de Crist a la creu, de Franz Joseph Haydn (1732-1809), una obra sublim encar­re­gada per una con­fra­ria de Cadis a mit­jan dècada dels vui­tanta del segle XVIII. A par­tir de la intel·ligent cons­trucció d’una arqui­tec­tura sonora basada en tres ver­si­ons de l’obra (ora­tori, quar­tet de corda i tecla), tots els ele­ments musi­cals van saber con­duir el públic cap als ter­ri­to­ris de la ine­fa­bi­li­tat i la pro­fun­di­tat. És cert que la posada en escena esco­llida hi va aju­dar d’allò més, amb un audi­tori total­ment a les fos­ques i uns músics il·lumi­nats tan sols amb llums de faris­tol, però escol­tar aquells pen­ta­gra­mes amb la trans­parència, natu­ra­li­tat i res­pecte estilístic mos­trats és el que va aca­bar con­ver­tint la vet­llada de diven­dres en alguna cosa més que un con­cert. En un món on, massa sovint, el soroll, els impac­tes i els eslògans sem­blen indi­car tot­hora el nord en un rumb abso­lu­ta­ment incert, poder tenir a casa nos­tra un cor com aquest Ensem­ble O Vos Omnes és una res­pon­sa­bi­li­tat. És per això que hau­ria d’estar molt més ben atès i cus­to­diat per unes admi­nis­tra­ci­ons públi­ques també massa con­ta­gi­a­des per l’esmen­tada absència de rumb i, sobre­tot, de full de ruta. Als països on la cul­tura té un paper fona­men­tal, un pro­jecte com el del cor del Camp de Tar­ra­gona tin­dria un suport i una pro­moció, dels quals, a hores d’ara, no dis­posa. Mal­grat no tenir-ho, és capaç de rega­lar-nos magnífiques vet­lla­des hay­di­ni­a­nes com la d’aquest diven­dres de Dolors.


ORIOL PÉREZ TREVIÑO
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet