ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de crítiques

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Publicitat

CRÍTICA

Profund i còsmic

16/4/2022 |

 

Programa: Collegium Vocale Gent

Lloc i dia: Palau de la Música Catalana

http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2127084-profund-i-cosmic.html

Collegium Vocale Gent
Director: Philippe Herreweghe
Programa: Passió segons Sant Mateu BWV 244, de Bach

Som tan pre­so­ners com addic­tes de l’actu­a­li­tat, cosa que ens ha con­ver­tit en uns éssers molt tan­cats en nosal­tres matei­xos i on, al cap i a la fi, tot acaba esquit­xat per la super­fi­ci­a­li­tat si no de la polèmica. Orfes dels grans relats metafísics, que apor­ta­ven un pro­fund sen­tit a les nos­tres vides, els con­certs no han estat exempts d’aquesta orfan­dat, per la qual cosa s’han con­ver­tit, massa sovint, en sim­ples i vul­gars pro­duc­tes de con­sum. Hi ha con­certs, però, que són una rea­li­tat radi­cal­ment dife­rent. Ano­me­nem-los actes de l’espe­rit o ritu­als, escol­tar la colos­sal Mätthaus-Pas­sion (1727) de J.S. Bach és par­ti­ci­par en una cerimònia que ens posa al davant del mirall de la nos­tra mise­ra­ble con­dició humana. Cre­guem o no, tots estem esquit­xats per l’enigma del dolor, de la traïció, de la mort de l’amor, de la sole­dat o, resu­mint-ho, per aque­lles gramàtiques de l’inhumà que, col·lec­ti­va­ment, podem tro­bar a Ucraïna, al Iemen o a Etiòpia.

Entre els her­me­neu­tes i exe­ge­tes que millor poden acos­tar-nos a l’esmen­tada passió de Bach, sens dubte el direc­tor belga Phi­lippe Her­reweghe ocupa un lloc pri­vi­le­giat. Tal­ment com un alqui­mista, el direc­tor va saber trans­for­mar el preciós so coral i ins­tru­men­tal del Colle­gium Vocale Gent com una via per acce­dir a un autèntic espai de sere­nor, subli­mi­tat i medi­tació. Al cos­tat d’immen­sos solis­tes vocals i ins­tru­men­tals (Dorot­hee Mields, Tim Mead, Rei­noud Van Mac­he­len), en aca­bar un no sabia si havia escol­tat un con­cert o havia par­ti­ci­pat d’un altre mis­teri: el de la des­co­berta d’una justícia i un amor capaços d’alli­be­rar la nos­tra inhu­ma­ni­tat. Pro­fund i còsmic, diri­gint amb aus­te­ri­tat i savi­esa no ens ha d’estra­nyar, així, que el nom de Her­reweghe fos l’esco­llit per bate­jar l’aste­roide 12567.


ORIOL PÉREZ TREVIÑO
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet