ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de crítiques

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Publicitat

CRÍTICA

Preguntes a l'OBC

23/11/2022 |

 

Programa: Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya Directora: Marta Gardolinska

Lloc i dia: Auditori de Barcelona

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2221545-preguntes-a-l-obc.html

Vivim, com asse­gura Byung-Chul Han, en la dic­ta­dura del mer­cat i de la pro­pa­ganda i només així podem com­pren­dre l’anunci del nome­na­ment de la més que interes­sant direc­tora polo­nesa Marta Gar­do­linska com a prin­ci­pal direc­tora con­vi­dada de l’OBC. La veri­tat, però, és que aquesta invi­tació con­sis­tirà només en dos pro­gra­mes de la tem­po­rada amb dos con­certs cadas­cun d’ells, els d’aquest cap de set­mana i els del pro­per mes de març, a més de tres con­certs més del pro­grama L’OBC per Cata­lu­nya (del qual encara no se’n conei­xen les ciu­tats on ater­rarà) i que coin­ci­deix amb aquest mateix pro­grama del mes de març. En aquests també hi par­ti­ci­parà el no menys interes­sant vio­lon­cel·lista ale­many Nico­las Alts­ta­edt, que és el prin­ci­pal solista con­vi­dat de la tem­po­rada 2022/23. Mal­grat haver-se nome­nat un direc­tor titu­lar de l’OBC, el francès Ludo­vic Mor­lot, en els con­certs cele­brats a l’Audi­to­rio Naci­o­nal de Madrid fa unes set­ma­nes i en l’esmen­tat pro­grama de ter­ri­tori, Mor­lot no hi intervé per a res, cosa que ens porta a haver de dis­cer­nir què sig­ni­fica ser direc­tor titu­lar de l’OBC. Diri­gir 9 dels pro­gra­mes de la tem­po­rada o bé una impli­cació més a fons com ho és el de la seva repre­sen­ta­ti­vi­tat? Han de ser direc­tors con­vi­dats com Gar­do­linska o Juanjo Mena, que per cert aca­barà la tem­po­rada havent diri­git l’OBC més vega­des que la polo­nesa sense ser-ne el direc­tor con­vi­dat, els que assu­mei­xin la repre­sen­ta­ti­vi­tat i l’ambai­xa­do­ria de l’orques­tra naci­o­nal?

Qüesti­ons com aques­tes apa­rei­xen i més quan la citada Gar­do­linska acaba d’asso­lir resul­tats bri­llants com els d’aquest cap de set­mana. Amb un intel·ligent pro­grama de música polo­nesa (Pen­de­recki i Szy­ma­nowski), a més del Fra­tres d’Arvo Pärt i la colos­sal Sim­fo­nia dels salms de Stra­vinsky, recor­da­rem el con­cert per haver sabut eri­gir unes arqui­tec­tu­res musi­cals que con­vi­da­ven a la intros­pecció i la inte­ri­o­ri­tat, base de l’espi­ri­tu­a­li­tat musi­cal que comen­tava encer­ta­da­ment a les notes del pro­grama Diego Civi­lotti. Bé que hi va aju­dar, i molt, la presència estel·lar de la vio­li­nista core­ana Bom­sori, amb un so imma­cu­lat extret del seu Guar­ne­rius, en un ben estruc­tu­rat Con­cert per a violí, opus 35 de Szy­ma­nowski que, tan­ma­teix, va enfos­quir la par­ti­ci­pació d’un Cor Madri­gal més volun­tariós i que va asso­lir el nivell propi dels millors dels nos­tres cors ama­teurs del país. Del pro­jecte del Cor de L’Audi­tori, també anun­ciat a bombo i pla­te­rets, no en sabem res. En tot cas un resul­tat musi­cal que no exi­meix de fer-nos una dar­rera pre­gunta. Si l’OBC vol lide­rar la rei­vin­di­cació de direc­to­res al podi, per què no s’hi ha posat una direc­tora amb talent com Marta Gar­do­linska i no només un nome­na­ment més cosmètic que no real i efec­tiu? Pre­gun­tes a l’OBC.


ORIOL PÉREZ TREVIÑO
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet