ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de crítiques

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Publicitat

CRÍTICA

Tragèdia sonora

27/11/2022 |

 

Programa: Orquestra Simfònica de Viena. Director: Omer Meir Wellber

Lloc i dia: Palau de la Música Catalana

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2223414-tragedia-sonora.html

No és la pri­mera vegada que un inci­dent extra­mu­si­cal enfos­queix un con­cert extra­or­di­nari. És el que va pas­sar, dijous, a Palau 100, amb l’Orques­tra Simfònica de Viena. Havent escol­tat l’arti­cu­lista només la Sim­fo­nia núm. 5 en do sos­tin­gut menor de Gus­tav Mah­ler –a vega­des el tràfec de cot­xes a la car­re­tera pro­voca retards ines­pe­rats–, podem escriure que, en efecte, la Wie­ner Symp­ho­niker és una de les orques­tres pun­te­res entre les for­ma­ci­ons vin­cu­la­des a una ciu­tat. Cal dir-ho, com més aviat millor. Amb permís de les orques­tres estra­tosfèriques, cas de Con­cert­ge­bouw, fil­harmòniques de Berlín, Viena i altres, la simfònica vie­nesa és un excel·lent ins­tru­ment com ho va mani­fes­tar amb una exhi­bició de so autènti­ca­ment vienès que s’ajus­tava com l’anell al dit a la volun­tat expres­siva de Mah­ler. Va ser un goig escol­tar la defensa d’un reper­tori tan estre­ta­ment vin­cu­lat a la història d’una ciu­tat que va viure a finals del segle XIX la dis­so­lució d’un món mani­fes­tada en obres com aquesta sim­fo­nia. Havent arri­bat al quart movi­ment amb una lec­tura d’inten­si­tat impor­tant i havent començat els pri­mers com­pas­sos de l’Ada­gi­etto va arri­bar la tragèdia en sonar un mòbil amb una melo­dia gro­tesca i esgar­rar tot allò asso­lit musi­cal­ment. Meir Well­ber, amb bon cri­teri, va atu­rar la inter­pre­tació davant dels crits de “ver­go­nya” del públic en veure com els mòbils, un cop més, esguer­ra­ven una audició. Pot­ser també comença a ser hora de recla­mar pro­gra­mes de mà en paper als orga­nit­za­dors i no bai­xats del web al dis­po­si­tiu electrònic, cosa que faria pos­si­ble que el públic no hagués de tenir el mòbil encès si vol seguir el pro­grama. Cal refle­xi­o­nar-hi.


ORIOL PÉREZ TREVIÑO
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet