ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de crítiques

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Publicitat

CRÍTICA

L'art musical de veritat

5/3/2023 |

 

Programa: Grigory Sokolov

Lloc i dia: Palau de la Música Catalana

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2262072-l-art-musical-de-veritat.html

Ha estat el cine­asta J.F. Mar­tel qui ha indi­cat la diferència entre art i arti­fici. Igual com el filòsof francès Alain Finki­el­traut acaba d’ata­car dura­ment el rela­ti­visme i la con­fusió exis­tent entre la cul­tura i l’entre­te­ni­ment, a casa nos­tra la pro­gra­mació musi­cal tam­poc s’escapa d’aquests debats i no caldrà recor­dar el debat que hi ha hagut sobre la, per alguns supo­sada, direcció escènica de Jaume Plensa en el Mac­beth de Verdi al Liceu o l’auto­a­no­me­nada “obra d’art sonora” per­pe­trada, aquest pas­sat cap de set­mana, al vestíbul prin­ci­pal de L’Audi­tori, on Lolo & Sosaku es van dedi­car a fer xocar dos pia­nos de la marca bar­ce­lo­nina Chas­saigne Frères com quan érem nens ho fèiem amb cot­xes de Sca­lex­tric. Heus aquí la moder­nor, que no pas la moder­ni­tat. Enmig d’aquest clima enra­rit, a vol­tes massa deu­tor d’Eurípides, que asse­gu­rava que a aquells a qui els déus volen des­truir, abans l’embo­gei­xen, dime­cres pas­sat vam tenir l’opor­tu­ni­tat de rees­col­tar un immens pia­nista com és Gri­gory Soko­lov. Més enllà de la repe­tició anual d’un reci­tal con­ver­tit en una referència en les agen­des dels melòmans, el pia­nista rus va demos­trar per què és qui és. Capaç de fer-nos entu­si­as­mar amb reper­to­ris tan poc con­ven­ci­o­nals en la lite­ra­tura pianística com la música de Henry Pur­cell (1659-1695) o atan­sar-nos a un Mozart ben cons­truït i arqui­tec­tu­rit­zat, el reci­tal també ens va per­me­tre reme­mo­rar allò que és l’art de veri­tat: atan­sar-nos al mis­teri de la nos­tra con­dició com a homes i dones que som. Llàstima, però, que la dic­ta­dura del mer­cat tam­poc s’escapa d’esquit­xar un artista de qui sem­bla que el seu públic assis­teixi als con­certs soko­lo­vi­ans per gau­dir d’un reguit­zell de bisos d’anto­lo­gia. En tot cas, una nit per reme­mo­rar.


ORIOL PÉREZ TREVIÑO
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet