ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de crítiques

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Publicitat

CRÍTICA

Contra el monoteisme

14/4/2023 |

 

Programa: Cor Monteverdi & English Baroque Soloists amb John Eliot Gardiner

Lloc i dia: Palau de la Música Catalana

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2277428-contra-el-monoteisme.html

Cor Monteverdi & English Baroque Soloists amb John Eliot Gardiner.

Ein­mal ist kein­mal és una cone­guda expressió ale­ma­nya, cèlebre per la seva presència a la novel·la La insu­por­ta­ble lleu­ge­resa de l’ésser, de Milan Kun­dera. Una vegada és res, podríem tra­duir. Però quan hem d’escriure del pri­vi­legi que suposa, sem­pre, escol­tar la colos­sal Missa en si menor BWV 232 (1733-1748) de Johann Sebas­tian Bach (1685-1750) amb les for­ces del Mon­te­verdi Choir i els English Baro­que Soloists de John Eliot Gar­di­ner, a les por­tes de cele­brar 80 pri­ma­ve­res, ni una, ni dues, ni tres vega­des dei­xen de ser res. Per què? Quan el cro­nista, al llarg de la seva vida, ha tin­gut la sort d’haver escol­tat fins a tres vega­des l’esmen­tada obra amb els esmen­tats intèrprets, puc asse­gu­rar que tres són res perquè l’inson­da­ble mis­teri de la bellesa que s’asso­leix a la fi de l’audició deixa l’oient en un estat de l’ésser total­ment inde­fi­ni­ble. I no és una metàfora. Només puc escriure que els que el ter­cer dia de la Pas­qua d’enguany vam poder escol­tar aquesta Missa bac­hi­ana en la versió gar­di­ne­ri­ana, vam sor­tir del Palau redi­mits, trans­for­mats, exta­si­ats, uti­lit­zant l’adjec­tiu en el sen­tit eti­mològic de des­plaçats o per­tor­bats, i on totes les for­ces men­tals, psíqui­ques i espi­ri­tu­als sem­bla­ven haver-se impreg­nat d’una sono­ri­tat que entre­o­bria les for­ces del gran mis­teri. És el gran mis­teri de l’ésser que les mani­fes­ta­ci­ons de l’espe­rit humà, i de la mateixa religió, han inten­tat de ver­ba­lit­zar, però on cada intent suposa un nou fracàs. Com és un fracàs, al cap i a la fi, aquesta crònica. Sols puc dir que vam ser allà, sub­mer­gits en una dimensió sonora que, siguem o no cre­ients, va cor­ro­bo­rar allò apun­tat per Cio­ran a El lli­bre de les qui­me­res: Bach, Shakes­pe­are, Beet­ho­ven, Dos­to­ievski i Nietz­sche són l’únic argu­ment con­tra el mono­te­isme.


ORIOL PÉREZ TREVIÑO
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet