ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de crítiques

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Publicitat

CRÍTICA

Grau estratosfèric i superlatiu

7/5/2023 |

 

Programa: Berliner Philarhmoniker amb Kirill Petrenko

Lloc i dia: Palau de la Música Catalana

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2286074-grau-estratosferic-i-superlatiu.html

Feia molts anys que la Ciu­tat Com­tal no gau­dia d’un con­cert d’una de les for­ma­ci­ons orques­trals refe­ren­ci­als del pano­rama musi­cal mun­dial com ho és la Ber­li­ner Phil­har­mo­niker. Fun­dada un 1 de maig del 1882, pre­ci­sa­ment va ser aquesta data l’esco­llida per rea­lit­zar un con­cert, a la Sagrada Família, al cos­tat de l’Orfeó Català. Si el con­cert el sota­sig­nat només va poder-lo seguir per tele­visió, l’endemà un va poder gau­dir de la força i ener­gia orques­tral d’una for­mació que des de l’any 2019 és diri­gida per Kirill Petrenko (Omsk, 1972). Va ser amb el mes­tre rus que vam ser con­vi­dats a una versió con­ven­ci­o­nal i tra­di­ci­o­nal de la celebèrrima sim­fo­nia Sturm und Drang com ho és la Sim­fo­nia núm. 25 en sol menor, K.183 de Mozart on, per enten­dre’ns, vam escol­tar una versió més assen­tada en una visió tra­di­ci­o­nal i con­ven­ci­o­nal que no a les con­ces­si­ons a l’his­to­ri­cisme. Aquest posi­ci­o­na­ment estètic no va aca­bar de convèncer bona part del públic, mal­grat que a la pri­mera part també es va gau­dir del famós motet mozartià Exsul­tate Jubi­late, KV 165 amb la par­ti­ci­pació sol­vent de la soprano britànica Louise Alder. Molt dife­rent va ser la inter­pre­tació de la Sim­fo­nia núm. 4 en re menor, opus 120 de Schu­mann, en què se’ns va sub­mer­gir en un marc poe­ti­co­mu­si­cal que va dei­xar-nos sense parau­les. Va ser ales­ho­res quan ens vam ado­nar del fet que for­ma­ci­ons orques­trals com la pro­ta­go­nista d’aque­lla nit del Palau sem­blen tro­bar més la raó de ser en reper­to­ris del segle XIX que no en sim­fo­nies de 1773 en què la inter­pre­tació històrica­ment infor­mada ha aca­bat assen­tant una visió estilística dife­rent a la des­ple­gada per l’equip de Petrenko.

Només ens queda espe­rar que no hàgim de tor­nar a espe­rar gai­res anys per gau­dir d’una exhi­bició com aquesta de força i ener­gia orques­trals.


ORIOL PÉREZ TREVIÑO
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet