ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de crítiques

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Publicitat

CRÍTICA

Inefabilitat i sublimitat

20/3/2024 |

 

Programa: Mon­te­verdi Choir i dels English Baro­que Soloists

Lloc i dia: Palau de la Música Catalana

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2398463-inefabilitat-i-sublimitat.html

Gran expec­tació és la que hi havia, dilluns al Palau, per escol­tar la nova pro­ducció del Mon­te­verdi Choir i dels English Baro­que Soloists, dues de les for­ma­ci­ons més asso­ci­a­des al nom del direc­tor Sir John Eliot Gar­di­ner (1943) que, per motius per­so­nals, ha hagut d’aga­far-se un any sabàtic. Almenys públi­ca­ment, perquè després de l’audició d’una super­la­tiva i còsmica versió del bellíssim ora­tori Israel in Egypt (1739) de G.F.Händel (1685-1759), a un li costa de creure que no hi hagi inter­vin­gut la mà del repu­tat mes­tre britànic. en la pre­pa­ració dels con­certs. Per què? O una de dues: o l’ombra de Gar­di­ner és molt allar­gada i fa, per exem­ple, que els can­tors que inte­gren el cor mon­te­verdià, mal­grat no ser-hi el seu fun­da­dor, can­tin amb les carac­terísti­ques mar­ques de la casa (trans­parència, exhi­bició d’harmònics en els acords, soli­desa cons­truc­tiva) o bé Gar­di­ner ha pre­pa­rat la pro­ducció i ha fet que, per aquest ora­tori, la direcció caigués a les mans de l’irlandès Peter Whe­lan (Dublín, 1978), direc­tor de l’Irish Baro­que Orc­hes­tra, que va fer una esplèndida feina en la con­cer­tació dels ele­ments musi­cals, i diri­gint els reci­ta­tius des del cla­vicèmbal. La pre­gunta “qui ha pre­pa­rat aquesta pro­ducció?”, doncs, pot sem­blar cap­ci­osa o fora de lloc, però dilluns vam retro­bar-nos amb l’esplen­dor i bri­llan­tor dels equips musi­cals gar­di­ne­ri­ans que por­ten a l’emmu­di­ment. Ser­veixi com a exem­ple el cor final The Lord shall reign, que va rati­fi­car una rea­li­tat que sem­bla ina­pel·lable. Conei­xem i sabem de grans i excel·lents cors, però, a part, hi ha el Mon­te­verdi Choir, que troba en l’obra de Händel un medi apro­piat per a la seva exhi­bició i tras­lla­dar-nos a uns estats de l’Ésser tan indes­crip­ti­bles com ine­fa­bles i sublims. 


ORIOL PÉREZ TREVIÑO
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet