ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de crítiques

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Publicitat

CRÍTICA

Una ‘Passió' més que interessant

21/3/2024 |

 

Programa: J.S. Bach: Johannes Passion. Jordi Savall, direcció

Lloc i dia: Palau de la Música Catalana

https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/2398105-una-passio-mes-que-interessant.html

Qua­tre anys hem hagut d’espe­rar perquè Jordi Savall (Igua­lada, 1941) ens pogués ofe­rir, final­ment, la seva lec­tura de la Passió segons Sant Joan (1724) de Johann Sebas­tian Bach (1685-1750) can­cel·lada, en el seu moment, per la pandèmia. De les dife­rents ver­si­ons exis­tents, el mes­tre igua­ladí va esco­llir la dar­rera versió, la de l’any 1749, que té la par­ti­cu­la­ri­tat orga­nològica de la presència d’un con­tra­fa­got que dóna una dimensió sonora pro­funda que no pot ser més esca­ient per al terrífic i sublim cor ini­cial del Herr, unser Herrsc­her, que tant va moles­tar a les auto­ri­tats del Con­sell Muni­ci­pal de Leip­zig en la pri­mera inter­pre­tació del Diven­dres Sant de 1724. Amb una presència nom­brosa de públic, que va omplir el Palau de la Música Cata­lana, els oients vam ser immer­sos en una atmos­fera que va cer­car sem­pre un equi­li­bri entre allò dramàtic i tea­tral amb la medi­tació sobre aquest epi­sodi fun­da­ci­o­nal de la història del cris­ti­a­nisme. Podem dir, a diferència de les dues lec­tu­res ofer­tes per Savall de la Passió segons Sant Mateu (1727), lec­tu­res encara en cons­trucció, que en aquesta Johan­nes Pas­sion Savall broda un resul­tat interes­sant amb un esplèndid cor de La Cape­lla Reial de Cata­lu­nya, que pre­para Lluís Vila­majó, i d’una excel·lent for­mació orques­tral, Le Con­cert des Nati­ons, que compta amb un gran actiu com és l’orga­nista i assis­tent a la direcció Luca Gugli­elmi. S’hi sumem els bons Evan­ge­lista i Jesús de Jan Petryka i Matt­hias Wicnkh­ler, res­pec­ti­va­ment, que van asse­gu­rar la part nar­ra­tiva i més des­crip­tiva de la Passió. Altra cosa va ser la par­ti­ci­pació dels solis­tes vocals on, expres­si­va­ment, en van reei­xir les àries de l’excel·lent soprano austríaca Miriam Feuer­sin­ger i una més dis­creta la resta, si bé no podem pas­sar per alt la con­tri­bució volun­ta­ri­osa de Fer­ran Mit­jans que va assu­mir les gens fàcils àries de tenor. En defi­ni­tiva, una més que interes­sant Passió segons Sant Joan que s’afe­geix a la fantàstica llista de lec­tu­res sava­lli­a­nes de l’obra del Kan­tor de Leip­zig.


ORIOL PÉREZ TREVIÑO
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet