ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

El refugi espiritual de Pires

24/2/2019 |

 

La pianista portuguesa crea un festival de clàssica, que tindrà lloc al monestir de Cervià de Ter del 9 a l’11 d’agost

Jiana Peng (piano), Talar Derk­ma­jian (soprano) i Maria Joao Pires (piano) seran les solis­tes dels tres con­certs
La repu­tada pia­nista Maria Joao Pires aban­dona els grans audi­to­ris per cen­trar-se en un pro­jecte musi­cal “il·lusi­o­nant” que tindrà lloc al mones­tir romànic de Cervià de Ter, que té cabuda per a uns dos cents espec­ta­dors. El fes­ti­val, que es dirà Days of Wis­dom , està apa­dri­nat per la pro­mo­tora Ibercàmera, que ja fa uns anys que hi cele­bra un cicle de con­certs esti­vals.

L’artista, de 74 anys, inves­tida aquesta set­mana doc­tora hono­ris causa per la Uni­ver­si­tat Pom­peu Fabra, qua­li­fica aquest fes­ti­val de “puresa” i rei­vin­di­cació de la cul­tura. “Fa més de 25 anys que desit­java tenir un fes­ti­val que tornés a par­lar d’art: què és l’art i què sig­ni­fica per als artis­tes i per al públic gene­ral”, ha decla­rat.

La pri­mera edició tindrà lloc del 9 a l’11 d’agost i, com s’ha avançat, retrà home­natge a l’espe­rit del lloc, recor­dant la seva vocació espi­ri­tual i trans­por­tant-la als valors artístics. En una pers­pec­tiva de “refun­dació simbòlica”, un grup de dones seran les “guar­di­a­nes de la cre­a­ti­vi­tat”: Jiana Peng (piano), Talar Derk­ma­jian (soprano) i la mateixa Maria Joao Pires (piano). “Aquesta pri­mera edició té com a objec­tiu prin­ci­pal subrat­llar la importància de la veu com a com­po­nent pri­mor­dial de la vida i de l’expressió musi­cal”, hi ha afe­git Pires.

El pri­mer con­cert (9 d’agost), que es farà a l’església del mones­tir de Santa Maria, anirà des­ti­nat a recor­dar l’espi­ri­tu­a­li­tat del lloc i pro­po­sarà obres pianísti­ques i vocals de Johann Sebas­tian Bach, Fre­de­ric Mom­pou, Kur­tag, Komi­tas i Arvo Pärt. El segon con­cert (10 d’agost), que remet a la lluita entre l’àngel i el dia­ble, girarà al vol­tant de peces per a veu i piano de Cho­pin i Liszt. Les Mélodies polo­nai­ses de Cho­pin i els Lie­der de Liszt, pro­ba­ble­ment l’aspecte més íntim i menys cone­gut del seu art, s’alter­na­ran amb obres per a piano sol tar­da­nes de Cho­pin i la Sonata en si menor de Liszt. Dins d’aquests dos uni­ver­sos poètics i sonors, també es podran sen­tir peces rara­ment inter­pre­ta­des, trans­crip­ci­ons de Liszt per a piano sol i melo­dies de Cho­pin.

L’últim con­cert (11 d’agost), sobre els asso­li­ments per­so­nals, es dedi­carà a uns dels prin­ci­pals con­junts de la música uni­ver­sal: el grup de les tres dar­re­res sona­tes per a pia­node Beet­ho­ven –Op. 109, Op. 110 i Op.111. En un espe­rit de diàleg entre música i text, la inter­pre­tació d’aques­tes tres obres s’acom­pa­nyarà de la lec­tura d’una selecció de car­tes del mateix com­po­si­tor.

La pia­nista por­tu­guesa ha dit que la idea és que la seu del fes­ti­val sigui Cervià, i després pugui viat­jar a altres llocs com poden ser el Japó, els Estats Units i Europa, i que el fes­ti­val es mogui, amb un pro­grama dife­rent cada any i, fins i tot, bro­me­jant, “que incor­pori homes”.

Per al muni­cipi de Cervià de Ter, que no arriba al miler d’habi­tants, la notícia és relle­vant. Ibercàmera fa vuit anys que ofe­reix con­certs de petit for­mat a l’església, que té una acústica extra­or­dinària. El con­junt monàstic és un patri­moni que es remunta al 1052, quan els senyors feu­dals de Cervià i els com­tes de Bar­ce­lona van fun­dar el mones­tir bene­dictí. 

J. CAMPS LINNELL
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet Amb el suport de