ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Debut d'El Cor Canta a Girona

26/2/2019 |

 

El Cor Canta va ofe­rir diu­menge el seu pri­mer con­cert a l’Audi­tori de Girona, acom­pa­nyat per la Gior­ques­tra, i amb la soprano tar­ra­go­nina Marta Mathéu com a veu solista con­vi­dada. L’endemà d’haver fet el seu debut ofi­cial a l’Audi­tori de Bar­ce­lona, la nova for­mació coral va tor­nar a inter­pre­tar a Girona un pro­grama for­mat pel Mag­ni­fi­cat del britànic John Rut­ter i el Glo­ria d’Albert Gui­no­vart, una obra encar­re­gada per El Cor Canta, que ha con­vo­cat el Con­curs Inter­na­ci­o­nal de Com­po­sició per a Cor i Orques­tra, per incen­ti­var la cre­ació de noves obres simfòniques i corals. 


El Punt / Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet Amb el suport de