ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Impuls de l'Auditori i el Palau a joves talents

2/4/2019 |

 

El Palau de la Música Cata­lana i l’Audi­tori de Bar­ce­lona han pro­po­sat com a talent emer­gent el baríton Josep-Ramon Olivé per par­ti­ci­par en la gira euro­pea d’ECHO Rising Stars que orga­nitza l’Euro­pean Con­cert Hall Orga­ni­sa­tion. El seu reper­tori ale­many tindrà una nota de color català amb la inter­pre­tació en clau d’estrena de la com­po­sició de Raquel García-Tomás: Chan­sons trouvées, “que tot i el nom es tracta d’una sola cançó amb dife­rents ele­ments relli­gats com si fos un collage”, explica la com­po­si­tora. García-Tomás és una autora que tre­ba­lla en àmbits mul­ti­dis­ci­pli­na­ris rela­ci­o­nats amb les arts visu­als i escèniques. I en els seus con­certs l’ele­ment visual és molt pre­sent. Es dona la cir­cumstància que intèrpret i com­po­si­tora han com­par­tit experiència d’apre­nen­tatge a l’Escola Supe­rior de Música de Cata­lu­nya (SMUC) i també van coin­ci­dir a Lon­dres ampli­ant estu­dis. Josep-Ramon Olivé va ser el pri­mer intèrpret de tot l’Estat de rebre la meda­lla d’or de la Guild­hall School of Music and Drama de Lon­dres. Pel baríton, la gira “és l’opor­tu­ni­tat d’actuar en esce­na­ris impor­tants, en els quals si no fos així seria molt difícil fer-ho”. Olivé valora aques­tes opor­tu­ni­tats per als joves. “Ara pot­ser en tenim mol­tes més, però també és cert que estem en un moment en què la com­pe­ti­ti­vi­tat és molt gran. Hi ha molts joves talents”, explica.

La pri­mera prova serà a casa. Dijous vinent, i acom­pa­nyat pel pia­nista britànic Ian Tin­dale, ofe­rirà un con­cert al Petit Palau (20 h) en què inter­pre­tarà els Lie­der Absc­hi­eds, op. 14, amb com­po­si­ci­ons d’Erich Wolf­gang Korn­gold, com­po­si­tor que va fugir del nazisme i es va esta­blir als Estats Units, on va fer car­rera a Hollywood. Con­ti­nuarà el con­cert amb lie­der de Franz Schu­bert, sis peces sol­tes del com­po­si­tor. La segona part s’obrirà amb Chan­sons trouvées, de García-Tomás i Les cançons del com­pany errant , de Gus­tav Mah­ler. Clourà el reci­tal amb qua­tre lie­der de prin­ci­pis del segle XX de Ric­hard Strauss. L’Echo Rising Stars per­metrà que el 17 de juny actuï al Petit Palau l’arpista fran­cesa Anaïs Gau­de­mard, gua­nya­dora de l’Inter­na­ti­o­nal Harp Con­test, d’Israel 

JAUME VIDAL
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet Amb el suport de