ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

El Palau ‘transforma'

5/4/2019 |

 

Lang Lang, Cecilia Bartoli, Philippe Jaroussky, Jordi Savall, Bill Viola i Joan Magrané, en la temporada 2019/20 del Palau de la Música. 

S’home­nat­jarà Toldrà i Guin­joan i s’estre­narà ‘Mera­vellós Mah­ler’, per al públic fami­liar
Un mes després de reve­lar el con­tin­gut del pròxim Palau 100, amb noms com John Eliot Gar­di­ner, Simon Rattle, Joyce DiDo­nato i Gus­tavo Duda­mel, el Palau de la Música va pre­sen­tar ahir la pro­gra­mació com­pleta de la tem­po­rada 2019/20, ver­te­brada al vol­tant del “poder trans­for­ma­dor” de la música i amb noms com Lang Lang, Yuja Wang, Ceci­lia Bar­toli, Phi­lippe Jaroussky i Jordi Savall. S’hi rea­lit­za­ran, en total, 120 con­certs i 60 acti­vi­tats com­ple­mentàries; Beet­ho­ven, com suc­ceirà en tants altres audi­to­ris euro­peus, en serà un dels pro­ta­go­nis­tes en com­plir-se el 250è ani­ver­sari del seu nai­xe­ment; i els cors de la casa, amb Simon Hal­sey –que, ahir, va tor­nar a par­lar en un esforçat i admi­ra­ble català– al cap­da­vant per quart any con­se­cu­tiu, afron­ta­ran pro­jec­tes impor­tants com els de viat­jar, a l’agost, en els BBC Proms de Lon­dres o posar-se a les ordres per pri­mer cop, en el cas del Cor de Cam­bra, de Sir John Eliot Gar­di­ner.

Entre els reci­tals que convé encer­clar a l’agenda hi ha els de dues estre­lles xine­ses del piano –Yuja Wang, el 9 de març, amb un pro­grama encara per deter­mi­nar, i Lang Lang, amb les Vari­a­ci­ons Gold­berg, dotze dies després– així com els d’unes quan­tes remar­ca­bles veus líriques: Ceci­lia Bar­toli (amb àries i ober­tu­res de Vivaldi, el 3 d’abril); Phi­lippe Jaroussky (que, ahir, el futur direc­tor artístic del Liceu, Víctor García de Gomar, en el seu últim acte com a direc­tor artístic adjunt del Palau, va defi­nir com “el con­tra­te­nor dels con­tra­te­nors”, amb un pro­grama amb lie­der de Schu­bert i Schu­mann el 14 de gener i un altre amb àries de Händel i Vivaldi el 21 de maig); o la búlgara Sonia Yonc­heva (31 de març, amb cançons de Verdi i Puc­cini).

La tem­po­rada 2019/20 del Palau, d’altra banda, tindrà un Ora­tori de Nadal de Bach a càrrec de Jordi Savall, que el diri­girà per pri­mer cop a petició del Palau (17 i 18 de desem­bre), i Joan Magrané (Reus, 1988) de direc­tor con­vi­dat, pre­sent en vuit con­certs i amb l’estrena de tres obres, entre les quals Cançons sobre poe­mes de Car­ner, a càrrec d’Elena Copons, que també posarà veu a Cançons sobre tex­tos de Maria Mercè Marçal, en aquest cas una estrena de Ros Marbà. El Palau, d’altra banda, home­nat­jarà Edu­ard Toldrà en el 125è ani­ver­sari de la seva mort; retrà un reco­nei­xe­ment a Joan Guin­joan, tras­pas­sat el mes de gener pas­sat; i estre­narà l’espec­ta­cle Mera­vellós Mah­ler! en la seva pro­gra­mació de con­certs fami­li­ars.

Amb l’objec­tiu, final­ment, de subrat­llar aquesta idea de trans­for­mació sobre la qual pivota la nova tem­po­rada, el Palau repe­tirà el diàleg amb altres arts. Bill Viola, pio­ner del vide­o­art, és en aquest sen­tit un reclam tan gran com ho pugui ser un gran direc­tor d’orques­tra: farà con­viure les seves pro­jec­ci­ons amb l’obra Déserts, d’Edgar Varèse (24 d’octu­bre), i serà objecte d’una Nit Bill Viola (4 de desem­bre), amb pro­jec­ci­ons simultànies al Palau, el Liceu i la Pedrera. Els artis­tes plàstics Joan Font­cu­berta i Pere­jaume i la poe­tessa Blanca Llum Vidal com­ple­ta­ran aquest relat artístic.

El pres­su­post de la tem­po­rada 2019/20 del Palau de la Música, segons dades faci­li­ta­des pel seu direc­tor, Joan Oller, és de 3,1 mili­ons d’euros, el 80% dels quals es vol recap­tar a taqui­lla. 

GUILLEM VIDAL
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet Amb el suport de