ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Concerts per als tubs de l'orgue

13/4/2019 |

 

La campanya ‘Acabem l’orgue de la catedral’ inclourà dos concerts

El 15 de maig, en ple Temps de Flors, tres orga­nis­tes hi actu­a­ran durant tres hores a la nit
La tar­dor pas­sada, l’Ate­neu d’Acció Cul­tu­ral (ADAC) va pre­sen­tar la cam­pa­nya Aca­bem l’orgue de la cate­dral de Girona , des­ti­nada a recap­tar cap a 30.000 euros per adqui­rir els tubs externs que no té aquest emblemàtic ins­tru­ment: una absència que el des­llu­eix i que fins i tot pro­voca que molts visi­tants es pre­gun­tin quan entren al tem­ple què és aque­lla enorme caixa de fusta que hi ha al mig de la nau. A l’orgue no li fal­ten tubs que el facin sonar –en té 1.999 al seu inte­rior–, i fins i tot un recent informe d’un orgue­ner francès va remar­car que es tracta d’“un ins­tru­ment fet amb una qua­li­tat inu­sual” que “es manté en molt bones con­di­ci­ons, 75 anys després de la seva cons­trucció”, com ho remar­quen Joan Sibill i Lluís Codina en nom de l’ADAC, que volen que els nous tubs externs siguin més que un ele­ment deco­ra­tiu i sim­bo­lit­zin la volun­tat de dig­ni­fi­car i poten­ciar aquest ins­tru­ment cons­truït per Sal­va­dor Ara­gonès, fill d’una il·lus­tre nis­saga d’orgue­ners giro­nins, amb l’asses­so­ra­ment del mes­tre Fran­cesc Civil, orga­nista de la cate­dral en aque­lla època.

La cam­pa­nya per recap­tar els 30.000 euros que es pre­veu que cos­ta­ran els 76 tubs de l’orgue con­ti­nua enda­vant. L’Ajun­ta­ment de Girona va anun­ciar recent­ment que adqui­ri­ria un dels tubs, i l’ADAC con­ti­nua els con­tac­tes amb altres empre­ses i ins­ti­tu­ci­ons. A la parada que l’ADAC tindrà per Sant Jordi a la plaça Cata­lu­nya de Girona també es donarà infor­mació sobre la cam­pa­nya i s’hi podran fer apor­ta­ci­ons.

A més, la cam­pa­nya pro­mo­guda per l’ADAC, amb el suport del capítol de la cate­dral, també inclourà dos con­certs per sen­si­bi­lit­zar els ciu­ta­dans: el dime­cres 15 de maig, en el marc de Temps de Flors, tindrà lloc L’orgue acom­pa­nya les flors: tres orga­nis­tes hi actu­a­ran durant tres hores, de les 8 del ves­pre a les 11 de la nit. També hi tindrà lloc un segon con­cert d’orgue el 20 de juny, amb un pro­grama encara no con­cre­tat. 

XAVIER CASTILLÓN
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet Amb el suport de