ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Heroïnes de Berlín

14/5/2019 |

 

El Cor de Noies de l’Orfeó Català va ser ovacionat diumenge en el seu debut a la Berliner Philharmonie, en un concert amb 530 cantaires dirigits per Simon Halsey.

Dia impor­tant, abans-d’ahir a Berlín, pel cap­fi­ca­ment que té l’actual direcció del Palau de la Música, amb Mari­ona Caru­lla i Joan Oller al cap­da­vant, d’inter­na­ci­o­na­lit­zar els seus cors. El de Noies, en aquesta ocasió, inte­grat per 35 can­tai­res d’entre 16 i 25 anys, va mar­xar ova­ci­o­nat de la històrica Ber­li­ner Phil­har­mo­nie després de par­ti­ci­par, amb 495 altres joves veus d’Ale­ma­nya, sobre­tot, però també d’Itàlia i el Regne Unit, en el plat fort del pro­jecte edu­ca­tiu de l’audi­tori ale­many: Vocal heroes, que té Simon Hal­sey –al coman­da­ment, també, dels cors de l’Orfeó Català des del setem­bre del 2016– com a impul­sor i direc­tor artístic.

El mur­muri que es va gene­rar a les buta­ques de la Phil­har­mo­nie quan els 530 can­tai­res es van posar dem­peus per can­tar l’obra prin­ci­pal de la vet­llada, un ora­tori modern de Jonat­han Dove en home­natge al fill d’uns amics que va morir fent sub­ma­ri­nisme a Tailàndia, posava en relleu l’espec­ta­cu­la­ri­tat de la pro­posta. Tot i tenir, el mateix dia, l’estrena als Estats Units del seu El mons­tre al labe­rint, repre­sen­tada en l’últim Grec, Dove no va voler per­dre’s el con­cert de Berlín com tam­poc ho va fer Nico Muhly, de qui els cors, amb una tren­tena de músics de la Phil­har­mo­niker, van inter­pre­tar un seguit d’extrac­tes de les seves Fri­day after­no­ons. “No sé per què he aga­fat aquest reper­tori!”, iro­nit­zava Hal­sey una estona abans davant la premsa. “És una música que reque­reix molta pre­cisió...” Va ser el mateix direc­tor, tan­ma­teix, qui en va for­mu­lar la res­posta: “El que més em motiva és obrir por­tes a noves gene­ra­ci­ons.”

L’entu­si­asme del Cor de Noies, per la seva banda, es feia evi­dent, d’entrada, en les des­su­a­do­res que, amb unes parau­les estam­pa­des de Henry Pur­cell, Touch the lute, s’havien fet expres­sa­ment per al seu viatge a Ale­ma­nya. “Estem en un moment dolç”, asse­gu­rava la seva direc­tora, Buia Rei­xach. “D’ençà que en Simon va arri­bar a la casa ens ha fet aga­far con­fiança”, reblava. “Són molt bones i ado­ra­bles... les estimo molt”, adme­tia, per la seva part, el direc­tor britànic, que, dues hores del con­cert, es decla­rava “ner­viosíssim” mal­grat haver tin­gut d’alum­nes, en el pas­sat, tots els direc­tors –menys Rei­xach– dels cors par­ti­ci­pants a Vocal heroes.

Hal­sey cir­cums­cri­via con­certs com el d’aquest diu­menge a Berlín en el “renai­xe­ment” que, en les últi­mes dècades a Ale­ma­nya, havia vis­cut el cant. “Ale­ma­nya té 80 tea­tres d’òpera i 120 orques­tres, de manera que la música és una part cen­tral de la seva ànima”, ens recor­dava. “Tot i la gran tra­dició que hi ha en aquest país, amb Bach o Brahms, entre molts altres, al cap­da­vant, el cant va ser molt uti­lit­zat pels nazis, fins al punt que, fins fa vint o trenta anys, es con­si­de­rava una cosa per a gent de sei­xanta anys.”

El con­cert a la Ber­li­ner Phil­har­mo­nie –amb entra­des exhau­ri­des i durant el qual, per cert, a diferència de les grans vet­lla­des de música clàssica a Cata­lu­nya, no es va sen­tir ni un sol estos­sec– va posar de mani­fest, però, que aquests temps, com tan­tes altres coses a Berlín, ja han que­dat enrere. Després de poc més d’una hora de con­cert, amb la par­ti­ci­pació també de la soprano Kirs­ten MacKin­non i el tenor Toby Spence, així com una vide­oins­tal·lació d’Anna Henckel-Don­ners­marck, el Cor de Noies inter­can­vi­ava impres­si­ons amb la tren­tena de socis de l’Orfeó que havien viat­jat amb elles a la capi­tal ale­ma­nya. “Tot i que estu­diar les par­ti­tu­res ha estat com­plex, ha estat sen­sa­ci­o­nal poder comu­ni­car-se amb altres cors”, expli­cava Mar Case­llas. “Cada con­cert és una experiència nova que ens fa créixer... i a les meves com­pa­nyes me les estimo molt!”, afe­gia, emo­ci­o­nada, Verònica Oli­va­res. Entre els com­pro­mi­sos pròxims dels cors de l’Orfeó hi ha els BBC Proms, el 20 d’agost a Lon­dres, i un Rèquiem de Duruflé el maig de l’any vinent a Bir­ming­ham.

GUILLEM VIDAL
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet Amb el suport de