ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Cor Madrigal obre la gira

9/6/2019 |

 

El Cor Madri­gal obrirà avui diu­menge a Girona la gira de comiat de Mireia Bar­rera com a direc­tora de la for­mació. El cor ofe­rirà un repàs de les obres més sig­ni­fi­ca­ti­ves de la seva tra­jectòria en els dar­rers 26 anys, sota la direcció de Mireia Bar­rera. Serà a les 8 del ves­pre a l’Audi­tori de Girona.

Per a aquesta gira, el Cor Madri­gal ha pre­pa­rat un con­cert on repas­sarà com­po­si­tors i obres que han mar­cat la tra­jectòria de la for­mació en aquests 26 anys de direcció de Mireia Bar­rera. La fins ara direc­tora del Cor Madri­gal ha des­ta­cat: “Serà un con­cert emo­tiu i de molta qua­li­tat, amb música que ens ha acom­pa­nyat durant aquests anys, amb autors que han estat molt repre­sen­ta­tius per a nosal­tres i amb obres d’encàrrec.” En el con­cert, sota la direcció de Mireia Bar­rera i amb Jordi Armen­gol al piano, el Cor Madri­gal inter­pre­tarà peces d’Edu­ard Toldrà, Pau Casals, Leos Janácek, Paul Hin­de­mith, Ben­ja­min Brit­ten, Joa­quim Serra, Ricard Lamote de Grig­non o Manuel Oltra. 

J.C.L
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet Amb el suport de