ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

‘Messies' (més) partipatiu

10/6/2019 |

 

L’Associació Messies Participatiu farà dues audicions els dies 20 i 21 de juliol per aplegar més cantaires per al concert que se celebrarà el 13 de desembre a Girona

Les audi­ci­ons tin­dran lloc a la Fun­dació Valvi i el con­cert a l’Audi­tori de la capi­tal giro­nina
Les ins­crip­ci­ons ober­tes fa unes set­ma­nes per can­tar de forma par­ti­ci­pa­tiva El Mes­sies de Haen­del a Girona mar­xen a bon ritme. En aquest moment, ja s’hi han ins­crit més de cent per­so­nes de les comar­ques giro­ni­nes, una xifra que repre­senta haver asso­lit ja una ter­cera part dels tres-cents can­tai­res que l’Asso­ci­ació Mes­sies Par­ti­ci­pa­tiu vol aple­gar en aquest gran con­cert que se cele­brarà el 13 de desem­bre a l’Audi­tori de Girona.

El direc­tor d’aquesta edició serà el músic Josep Vila, i hi haurà la par­ti­ci­pació de l’orques­tra Ves­pres d’Arnadí i el cor de cam­bra de Gra­no­llers. Els solis­tes seran la soprano Irene Mas, la con­tralt Anna Alàs, el tenor José Pizarro i el baix Elías Benito. Des del moment de la pre­sen­tació al cen­tre cul­tu­ral de La Mercè, nom­bro­sos can­tai­res de corals i esco­les de musica de la ciu­tat s’han posat en con­tacte amb l’asso­ci­ació interes­sats a par­ti­ci­par-hi.

Per a totes aque­lles per­so­nes que no hagin can­tat mai El Mes­sies, es faran unes audi­ci­ons els dies 20 i 21 de juliol a la seu de la Fun­dació Valvi. Per tal de faci­li­tar aquesta prova, el dia 11 de juliol, a les 18 h al mateix lloc, Albert Mor­ci­llo, pro­fes­sor del con­ser­va­tori de Girona, farà una pre­pa­ració prèvia als qui hi esti­guin interes­sats. Un cop adme­sos, els can­tai­res gau­di­ran de cin­quanta hores d’assaig que es faran a La Salle Girona. Martí Fer­rer Bosch, direc­tor de la polifònica de Girona, en serà el direc­tor pre­pa­ra­dor. Fer­rer ha com­pa­gi­nat la seva feina amb una impor­tant tasca de gestió en el món asso­ci­a­tiu. Amb el,l col·labo­rarà el pia­nista argentí Clau­dio Suzin, que des del 2007 viu a Girona, on és pro­fes­sor de reper­tori vocal al con­ser­va­tori del Liceu, direc­tor de l’EMM de Santa Cris­tina d’Aro i direc­tor de la coral Cros­cat d’Olot.

Les ins­crip­ci­ons es poden fer fins al dia 10 de juliol escri­vint al cor­reu de l’asso­ci­ació: info@​mes​sies​part​icip​atiu.​cat.

Pre­nent el relleu

L’Asso­ci­ació Mes­sies Par­ti­ci­pa­tiu va néixer l’any pas­sat, després que La Caixa –enti­tat que l’havia orga­nit­zat al llarg dels 23 dar­rers anys– va aban­do­nar el pro­jecte a Cata­lu­nya, encara que el va con­ti­nuar orga­nit­zant a dife­rents ciu­tats de l’Estat. Per tal d’asse­gu­rar que no es perdés el pro­jecte, l’asso­ci­ació final­ment va acon­se­guir fer un con­cert el pas­sat desem­bre a l’Audi­tori de Bar­ce­lona. Amb la volun­tat que altres ciu­tats cata­la­nes pogues­sin gau­dir també del famós ora­tori de Han­del, un grup de can­tai­res de l’asso­ci­ació resi­dents a les comar­ques de Girona van for­mar una dele­gació que tre­ba­lla en aquest moment en el pro­jecte.

J. CAMPS LINNELL
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet Amb el suport de