ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

L'OBC, de gira cinc setmanes pel Japó

3/7/2019 |

 

Els 91 músics de l’Orques­tra Simfònica de Bar­ce­lona i Naci­o­nal de Cata­lu­nya (OBC) empre­nen avui una “ambi­ci­osa” gira pel Japó amb el seu direc­tor, Kazushi Ono. El tour s’allar­garà cinc set­ma­nes, durant les quals ofe­ri­ran 16 con­certs en nou esce­na­ris de Tòquio, Otsu, Sap­poro, Nagoya i Hiros­hima amb un doble pro­grama, operístic i simfònic. D’una banda, estre­na­ran la pro­ducció operística de Turan­dot sig­nada per Àlex Ollé, i de l’altra ofe­ri­ran un doble reper­tori simfònic que inclou la Novena de Beet­ho­ven, Lohen­grin, de Wag­ner, El som­brero de los tres picos i l’obra d’encàrrec ja estre­nada a Bar­ce­lona Con­cert per a 2 sha­mi­sens. A més, el 29 de juliol ofe­ri­ran un con­cert edu­ca­tiu a Tòquio. El direc­tor de L’Audi­tori, Robert Bru­fau, va insis­tir ahir en “l’excep­ci­o­na­li­tat” d’una gira tan llarga, i va recor­dar que sense el parai­gua de l’Olimpíada Cul­tu­ral Tòquio 2020 l’aven­tura seria “invi­a­ble”. “És un “repte estratègic, logístic, humà i finan­cer”, va des­ta­car. Aquesta és la ter­cera gira que l’OBC fa al Japó, comp­tant les llu­nya­nes visi­tes al país nipó dels anys 1992 i 1995, i té un cost que volta el milió d’euros, que serà sufra­gat en part mit­jançant la venda d’entra­des (les entra­des per als con­certs de Turan­dot ja estan exhau­ri­des) i gràcies a l’Olimpíada Cul­tu­ral, de la qual Ono és con­se­ller artístic. 


El Punt / Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet Amb el suport de