ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Beczala i Freire, a l'Auditori

1/8/2019 |

 

L’Auditori de Girona presenta una programació “equilibrada i atractiva” amb 24 concerts per a tots els gustos

Ismael Ser­rano, la bra­si­lera Dom la Nena, Xavier Cal­vet i Els Pets també actu­a­ran aquesta tar­dor.

El pia­nista bra­si­ler Nel­son Freire (1944) i el tenor polonès Piotr Bec­zala (1966), tots dos acos­tu­mats a actuar en els més impor­tants esce­na­ris inter­na­ci­o­nals, són dos dels noms més des­ta­cats de la pro­gra­mació de tar­dor de l’Audi­tori de Girona: una pro­gra­mació “equi­li­brada i atrac­tiva”, segons el regi­dor de Cul­tura, Car­les Ribas, que la va pre­sen­tar ahir acom­pa­nyat pels pro­gra­ma­dors Víctor García de Gomar (música clàssica), Natxo Morera de la Vall (moderna) i David Ibàñez (Espai Marfà). Altres noms des­ta­cats de la pro­gra­mació són Ismael Ser­rano, Els Pets, la vio­lon­cel·lista i can­tant bra­si­lera Dom la Nena, Xavier Cal­vet en pro­grama doble amb el grup bar­ce­loní Za! i Dani Nel·lo, que hi pre­sen­tarà Los saxo­fo­nis­tas sal­va­jes 2. A aquesta pro­gra­mació s’hi han d’afe­gir els espec­ta­cles que pro­grama a l’Audi­tori el fes­ti­val Tem­po­rada Alta: El Pot Petit, Tri­ci­cle, Omara Por­tu­ondo, Amaia, Jane Birkin, Joan Dausà i El Petit Príncep. Les entra­des ja són a la venda a ( www.​aud​itor​igir​ona.​org ). Ribas va recor­dar que els des­comp­tes de la tar­geta Girona Cul­tura s’apli­quen fins a una set­mana abans de la cele­bració de l’espec­ta­cle.

La pro­gra­mació s’obrirà el 20 de setem­bre amb Mic­he­lle David & The Gos­pel Ses­si­ons , un potent sep­tet de gos­pel soul “per a cre­ients i no cre­ients” que arriba a Girona gràcies a la col·labo­ració entre el Mer­cat de Música Viva de Vic i el BAM. En una línia sem­blant, el 8 de desem­bre arri­ba­ran al mateix esce­nari The Camp­bell Brot­hers , una for­mació molt fami­liar –tres ger­mans i un fill– que rein­ter­preta el gòspel amb un gran pro­ta­go­nisme de la steel gui­tar elèctrica.

El jove vio­li­nista rus Yuri Revich (1991) farà a Girona el seu debut a l’Estat espa­nyol, i el mateix es pot dir del pia­nista francès Adam Laloum (1987), que ofe­rirà a l’Audi­tori un pro­grama cen­trat en les Sona­tes de Schu­bert. Un altre con­cert des­ta­cat de l’apar­tat clàssic és el de la soprano argen­tina Mer­ce­des Gan­cedo (1990), que inter­pre­tarà La voix humaine, de Pou­lenc. A més, la Simfònica de Cobla i Corda de Cata­lu­nya dedi­carà el seu doble con­cert anual a una selecció de peces dels seus tres últims tre­balls, tots els pre­mi­ats en anys suc­ces­sius amb el premi Ender­rock al millor disc de música clàssica, amb veus con­vi­da­des com ara Beth, Manu Guix, Gemma Coma-Ala­bert... Pel que fa al cicle Càpsula, tindrà com a pro­ta­go­nis­tes Rusó Sala i Pul­po­pop.

Residència inter­na­ci­o­nal

L’Espai Marfà estre­narà a l’octu­bre amb el bate­ria Ramon Prats una nova residència de cre­ació inter­na­ci­o­nal, en què estarà acom­pa­nyat per la vibra­fo­nista taiwa­nesa Yuhan Su i l’acor­di­o­nista polonès Zbig­niew Choj­nacki. El mateix mes hi tin­dran lloc les jor­na­des Soc Autor, amb Arnau Tor­dera, Ismael Ser­rano i Marc Par­rot. El 9 de novem­bre s’hi farà la jor­nada Gestió i orga­nit­zació de fes­ti­vals i esde­ve­ni­ments musi­cals i, el 30 de novem­bre, la Diada de la Rumba. En el pro­grama d’acom­pa­nya­ment artístic de l’Espai Marfà hi par­ti­ci­pa­ran Gas­par, Milen­rama i Cri­a­tu­res. 

XAVIER CASTILLÓN
El Punt / Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet Amb el suport de