ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Ambició al Valls natal de Gerhard

3/9/2019 |

 

Per al gran públic, Robert Ger­hard con­ti­nua sent una de les assig­na­tu­res pen­dents en la seva plena nor­ma­lit­zació
La pro­gres­siva con­versió de mol­tes de les nos­tres pro­gra­ma­ci­ons musi­cals en mers pro­duc­tes comer­ci­als con­ce­buts amb cri­te­ris de màrque­ting ha por­tat, de fa uns anys, a la cons­tant repe­tició de noms d’intèrprets en el nos­tre pano­rama musi­cal, així com d’obres i com­po­si­tors. Un altre dels eixos habi­tu­als d’aques­tes pro­gra­ma­ci­ons és la com­me­mo­ració d’ani­ver­sa­ris, i és per això que els grans equi­pa­ments no han dub­tat a apos­tar l’any vinent per la cele­bració dels 250 anys del nai­xe­ment de Ludwig van Beet­ho­ven (1770-1827). Com­me­mo­rar la cele­bració d’una de les tres grans B de la música germànica forma part d’una nor­ma­li­tat cul­tu­ral que, malau­ra­da­ment, a hores d’ara no s’ha estès a la com­me­mo­ració del cin­quantè ani­ver­sari de la mort d’una de les grans figu­res de la música cata­lana de tots els temps: Robert Ger­hard (1896-1970). Per al gran públic, Ger­hard con­ti­nua sent una de les assig­na­tu­res pen­dents en la seva plena nor­ma­lit­zació i presència en les pro­gra­ma­ci­ons, ja que, tris­ta­ment, en les tem­po­ra­des 2019/20 de L’Audi­tori i del Palau de la Música bri­lla per la seva absència. Més enllà de Bar­ce­lona, al Valls natal del nos­tre músic, però, s’acaba de pre­sen­tar un cicle en què, amb savi­esa i passió, s’ha ver­te­brat una pro­gra­mació que podem qua­li­fi­car de modèlica per la seva ambició. Lide­rada i comis­sa­ri­ada pel direc­tor d’orques­tra Edmon Colo­mer, l’Asso­ci­ació Amics de la Música de Valls, l’Asso­ci­ació Musi­cal Edu­ard Toldrà i l’Ins­ti­tut d’Estu­dis Vallencs han deci­dit unir esforços en una pro­gra­mació que no només com­me­mo­rarà Ger­hard, sinó també Beet­ho­ven, així com el poeta Josep Car­ner en el cin­quantè ani­ver­sari de la seva mort a Brus­sel·les.

El cicle s’ini­ciarà el dime­cres 25 de setem­bre, data exacta del nai­xe­ment del músic, amb un con­cert del duo for­mat per Gabri­e­lle Deakin (vio­lon­cel) i Eka­te­rina Katc­hef (piano), en el trans­curs del qual s’estre­narà la Sona­tine à Car­los, que, pre­ci­sa­ment, es con­serva en el Fons Robert Ger­hard de l’Ins­ti­tut d’Estu­dis Vallencs. El des­ti­na­tari de l’obra, el seu germà Car­les, ens explica la dura rea­li­tat de l’exili vis­cuda per ell mateix a Mèxic, on va ser, des del 1954, secre­tari del Par­la­ment de Cata­lu­nya en una sessió en què Josep Tar­ra­de­llas va ser esco­llit pre­si­dent de la Gene­ra­li­tat a l’exili, ins­ti­tució de la qual Car­les Ger­hard ja havia estat comis­sari durant la Guerra Civil al mones­tir de Mont­ser­rat. Bo seria que en el moment històric actual, en què, tris­ta­ment, hem hagut d’intro­duir de nou el mot exili, també tinguéssim consciència –en forma de presència nor­ma­lit­zada– d’aques­tes figu­res cul­tu­rals que van viure aquesta rea­li­tat com ara Robert Ger­hard a Cam­bridge i Josep Car­ner a Brus­sel·les.

Pot­ser per la consciència de la mag­ni­tud de les efemèrides, aquest cicle de Valls no queda només en una suc­cessió de nou con­certs en què es podran escol­tar impor­tants obres del catàleg de Ger­hard, com ara L’alta nai­xença del rei en Jaume i el Con­cert per a cla­vicèmbal, corda i per­cussió, i de Beet­ho­ven, com ara la Novena sim­fo­nia, la Gran fuga i el Con­cert per a violí, sinó que també s’hi han afe­git una sèrie de con­ferències i tau­les rodo­nes amb l’objec­tiu de mos­trar que la música no és tan sols una qüestió de gaudi, sinó també un mitjà de trans­missió de pen­sa­ment i conei­xe­ment. Poden conèixer els detalls d’aquesta pro­gra­mació en el web http://​webfacil.​tinet.​org/​ami​csmu​sica​vall​s. 

O. PÉREZ TREVIÑO
El Punt / Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet Amb el suport de