ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Schubertíada d'èxit i quartets el 2020

3/9/2019 |

 

El Quar­tet Casals ha meres­cut el títol de mem­bre d’honor de l’Asso­ci­ació Franz Schu­bert, enti­tat orga­nit­za­dora del fes­ti­val Schu­bertíada, un dis­tin­tiu que els van con­ce­dir dis­sabte pas­sat en el con­cert de clo­enda d’aquesta edició com a reco­nei­xe­ment per la seva llarga i estreta relació amb el fes­ti­val, que va començar el 1997. Des d’ales­ho­res, han ofert fins a 38 con­certs, alguns dels quals de ben des­ta­cats, com ara l’estrena de la inte­gral dels quar­tets de Beet­ho­ven, que han inter­pre­tat després per mig món. Els altres mem­bres d’honor de l’Asso­ci­ació són Alfred Bren­del, Matt­hias Goerne i Wol­fram Rie­ger.

Pre­ci­sa­ment, va ser el repu­tat quar­tet qui amb la seva actu­ació va clau­su­rar aquesta 27a edició, que ha aca­bat amb gran èxit. En total, s’han pro­gra­mat dinou con­certs del 17 al 31 d’agost, vuit dels quals han pen­jat el car­tell de sold out. La pro­gra­mació ha inclòs grans figu­res inter­na­ci­o­nals, com ara la soprano nord-ame­ri­cana Joyce DiDo­nato, que debu­tava a l’església de Santa Maria de Vila­ber­tran; el baríton ale­many Matt­hias Goerne, que va cele­brar els seus 25 anys de debut a la Schu­bertíada amb dos reci­tals acom­pa­nyat pel pia­nista Ale­xan­der Sch­malcz; el tenor líric ale­many Chris­top Prégar­dien amb Mal­colm Mar­ti­neau, la soprano Chris­ti­ane Karg i Gerold Huber i el baríton Andrè Schuen i Daniel Heide.

Amb vista a l’edició vinent, la que tindrà lloc l’estiu de 2020, la Schu­bertíada, un dels fes­ti­vals vete­rans de Cata­lu­nya con­sa­grat al lied, com­por­tarà el retorn de Matt­hias Goerne, Chris­ti­ane Karg i Andrè Schuen, tots ells artis­tes de llarg recor­re­gut. Com a nove­tat, s’ha anun­ciat que es posarà el focus en els quar­tets de corda for­mats al nos­tre país amb el títol 4 quar­tets encapçalat pel Quar­tet Casals, inclo­ent també els quar­tets Qui­roga, Cos­mos i Ger­hard. Per la tar­dor s’ha pro­gra­mat el cicle Schu­bert Lied a L’Audi­tori i al Palau de la Música Cata­lana amb un con­cert a càrrec del baríton Chris­tian Ger­ha­her i el pia­nista Gerold Huber, que inter­pre­ta­ran lie­der de Mah­ler. 

J.C.L.
El Punt / Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet Amb el suport de