ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Òpera, déus i vampirs

4/9/2019 |

 

La temporada de CaixaForum Barcelona proposa una mirada eclèctica a la música, la fotografia, el cinema, el disseny i els mites clàssics i moderns.

La tem­po­rada del Cai­xa­Fo­rum de Bar­ce­lona començara aviat, el 19 de setem­bre, i ho farà amb una mos­tra que embol­ca­llarà l’espec­ta­dor amb música lírica en una experiència immer­siva en què tot allò que el visi­tant observi anirà acom­pa­nyat amb sons que mar­ca­ran el recor­re­gut de la mos­tra. Òpera. Passió, poder i política (fins al 26 de gener de 2020) pro­posa un recor­re­gut per vuit ciu­tats, de res­sonàncies operísti­ques, i vuit autors: Venècia i Mon­te­verdi; Lenin­grad i Xos­takóvitx; Lon­dres i Händel; Viena i Mozart; Milà i Verdi; París i Wag­ner, Dres­den i Strauss i Bar­ce­lona i Albéniz. Es tracta d’una idea del Vic­to­ria and Albert Museum i en la seva vista a la ciu­tat la mos­tra ha incor­po­rat Bar­ce­lona, que aporta el mate­rial i l’experiència del Liceu. Vora 300 objec­tes, entre ves­tu­a­ris, esce­no­gra­fies i qua­dres, for­men part de l’expo­sició, que encara es podrà veure quan el 31 d’octu­bre s’inau­guri Càmera i ciu­tat. La vida urbana en la foto­gra­fia i el cinema, que repre­sen­tarà un canvi de la ficció musi­cal a la rea­li­tat de les imat­ges del car­rer. Coproduïda amb el Cen­tre Pom­pi­dou de París, la mos­tra explora des de la poètica del car­rer la con­dició de l’espai públic com a esce­nari de can­vis soci­als.

Després de la musica i la foto­gra­fia, la tem­po­rada explo­rarà el dis­seny amb Objec­tes de desig. Sur­re­a­lisme i dis­seny, 1924-2020 (del 28 de febrer al 7 de juny). La Caixa aquest cop col·labora amb el Vitra Design Museum i enca­rarà obres d’art sur­re­a­lis­tes amb objec­tes de dis­seny. L’objec­tiu és demos­trar com el sur­re­a­lisme va donar a l’objecte capa­ci­tat de seducció, d’acon­se­guir un ànima que abans no tenien els objec­tes que es cre­a­ven amb l’únic objec­tiu de ser fun­ci­o­nals, de com­plir una feina.

A la tem­po­rada s’afe­geix l’anàlisi de dues mito­lo­gies. En pri­mer lloc, i ja a la pri­ma­vera, Art i mite. Els déus del Prado pro­posa pel camí de l’exhi­bició de 50 obres de la col·lecció del Museu del Prado des­co­brir, sobre­tot a les noves gene­ra­ci­ons, les mito­lo­gies clàssi­ques, amb els seus déus, herois i la resta d’éssers refe­ren­ci­als (del 15 d’abril al 26 d’agost de 2020).

També mítica és la lle­genda del vam­pir i així a Vam­pirs. L’evo­lució del mite es veurà com la cri­a­tura, des de les lle­gen­des medi­e­vals, ampli­fi­ca­des per la lite­ra­tura del XIX i pel cinema i sèries de tele­visió dels segles XX i XXI, ha arri­bat a una plena vigència, sobre­tot perquè, a més de les visi­ons llòbre­gues, recent­ment n’hi ha hagut de més llu­mi­no­ses adreçades al públic ado­les­cent (del 8 de juliol al 25d’octu­bre de 2010). La tem­po­rada es clou amb noves pre­sen­ta­ci­ons de la col·lecció La Caixa que opten per la via de pro­moure nous comis­sa­ri­ats. El cicle d’expo­si­ci­ons seran: En cai­guda lliure, comis­sa­ri­ada per Jõao Laia; On som, on podríem ser, per Diana Gui­jarro, i So lazy. Elogi del mal­ba­ra­ta­men, per Bea­triz Escu­dero i Fran­cesco Gia­veri.

Totes les mos­tres ani­ran acom­pa­nya­des d’acti­vi­tats adreçades a tota mena de públics.

El creador pop va atraure 228.000 visitants
Un total de 800.063 persones van visitar la seu de CaixaForum Barcelona durant la temporada passada, 50.000 menys que en l’anterior, quan es va programar Andy Warhol. L’art mecànic, amb 228.000 visitants, la més concorreguda dels darrers cinc anys en tots els centres CaixaForum.

La directora general adjunta de la Fundació Bancària La Caixa, Elisa Durán, va donar a conèixer aquestes dades ahir durant la presentació de la temporada.

De l’anterior va explicar que la mostra dedicada a Toulouse-Lautrec va ser vista per 196.000 persones; la centrada en Velázquez i el segle d’or, per 166.000, i la que tractava sobre el luxe, dels assiris a Alexandre el Gran, per 103.000.

Entre els vuit CaixaForum que existeixen a l’Estat espanyol, als quals se n’afegirà un altre a València a principis de 2021, es van programar un total de 34 exposicions, que van tenir 2.810.267 visitants, amb un augment del 3,5% respecte a la temporada anterior.

D’altra banda, hi va haver 22 exposicions itinerants, que van arribar a 85 ciutats, amb un total de 3.099.986 visitants, un augment del 5%. Elisa Durán va indicar que si se sumen aquestes xifres de visitants, el total de persones que han vist les propostes de la fundació La Caixa, que destina vora cent milions d’euros a la divulgació de la cultura, s’arriba a un total de 5.910.253 visitants. 

JAUME VIDAL
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet Amb el suport de