ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Besalú s'obre a la música

7/9/2019 |

 

Gospelians, Carles & Sofia Piano Duo i Eric Courrèges són els caps de cartell

Des de demà i fins al 20 d’octu­bre s’han pro­gra­mat fins a sis con­certs de clàssica i gòspel
El Fes­ti­val de Música de Besalú arriba a la divui­tena edició. Con­ti­nu­ant amb la volun­tat de pro­moure i divul­gar la música clàssica, el fes­ti­val ofe­rirà una pro­gra­mació de sis con­certs que tin­dran lloc al mones­tir de Sant Pere.

El fes­ti­val arren­carà demà, diu­menge, amb un con­cert excep­ci­o­nal de gòspel, a càrrec dels Gos­pe­li­ans de Girona, sota la direcció de Karol Green. Un con­cert que farà vibrar l’audiència, de ben segur. Entre mol­tes altres actu­a­ci­ons, Karol Green va par­ti­ci­par en el pro­grama de TV3 Oh happy day.

El dia 15 de setem­bre, el gran vio­lon­cel·lista francès Eric Courrèges ofe­rirà, acom­pa­nyat del pia­nista Pierre-Lau­rent Bouc­har­lat, un con­cert que inclourà, entre altres temes, sona­tes de Beet­ho­ven i Brahms, així com peces del mes­tre Manuel de Falla.

El diu­menge 29 de setem­bre, a petició popu­lar, actu­a­ran nova­ment Car­les & Sofia Piano Duo, el duet català de més pro­jecció inter­na­ci­o­nal. En aquesta ocasió ofe­ri­ran en primícia un pro­grama dedi­cat a la música cata­lana, que inclou la Suite for Cata­lo­nia, estre­nada a l’Audi­tori de Girona el 26 d’octu­bre del 2017, el dia en què es com­me­mo­ra­ven els 30 anys de car­rera del duet.

El 6 d’octu­bre serà el torn de la vio­li­nista ame­ri­cana gra­du­ada a la Jui­lli­ard Carolyn Stu­art, acom­pa­nyada al piano de Sve­to­zar Iva­nov. Tots dos són reco­ne­guts per la seva sen­si­bi­li­tat i tem­pe­ra­ment, i per la bellesa del seu so.

El 13 d’octu­bre prendrà el relleu musi­cal Dinis Sche­mann, reco­ne­gut pia­nista ale­many que ofe­rirà un pro­grama virtuós i romàntic, amb alguns dels Estu­dis de Cho­pin, així com el famosíssim Somni d’amor, de Franz Liszt.

I, com a clo­enda del fes­ti­val, el 20 d’octu­bre, un fantàstic reci­tal líric, amb soprano i piano a càrrec del duet Mar­ti­ne­lli-Tro­vato. La pare­lla artística ofe­rirà un con­cert al vol­tant del Clar de lluna, tot de peces romànti­ques que han estat dedi­ca­des a la lluna.

El Fes­ti­val de Música de Besalú està orga­nit­zat per l’Ajun­ta­ment de Besalú, sota la direcció artística d’Opus Artis i amb el patro­cini de Metal­qui­mia, que ha donat el seu suport des de la pri­mera edició del fes­ti­val. 


El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet Amb el suport de