ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

El concurs Let the Peoples Sing aterra al Palau

10/10/2019 |

 

Més de 300 can­tai­res de nou corals d’Estònia, Ale­ma­nya, Hon­gria, Rússia, el Regne Unit, Bulgària, Dina­marca i Letònia es dis­pu­ta­ran diu­menge la final del con­curs inter­na­ci­o­nal de cors ama­teurs de la Unió Euro­pea de Radi­o­di­fusió (UER) Let the Peo­ples Sing al Palau de la Música Cata­lana. És la pri­mera vegada en la història d’aquest cer­ta­men, cone­gut popu­lar­ment com “l’Euro­visió del cant coral”, en què la final se cele­bra a l’Estat espa­nyol. TV3 i Cata­lu­nya Música la trans­me­tran en directe arreu del món a través dels senyals inter­na­ci­o­nals de la tele­visió, la ràdio i els mit­jans digi­tals de la Cor­po­ració Cata­lana de Mit­jans Audi­o­vi­su­als (CCMA). L’esde­ve­ni­ment, que se cele­brarà dis­sabte i diu­menge, està orga­nit­zat per Cata­lu­nya Música i el Palau de la Música. Els par­ti­ci­pants pre­sen­ten els seus enre­gis­tra­ments radiofònics a través de les emis­so­res de la UER.

El Cor de Noies de l’Orfeó Català, can­di­da­tura pre­sen­tada per Cata­lu­nya Música per com­pe­tir en la cate­go­ria de cors infan­tils i joves, va ser una de les for­ma­ci­ons selec­ci­o­na­des per pas­sar a la final, en què aspi­rarà al premi abso­lut del cer­ta­men, la Sil­ver Rose Bowl. Les semi­fi­nals es van fer els dies 10 i 11 de desem­bre del l’any 2018 a la seu de la Radi­o­te­le­visió Suïssa de Lau­sana, i s’hi van pre­sen­tar 17 cors de 13 països. 


El Punt / Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet