ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Cadaqués sense orquestra

2/12/2019 |

 

La formació, que es va crear el 1988, anuncia que després de la gira de concerts que farà aquest desembre s’agafarà “un període sabàtic de descans i reflexió”

L’Orques­tra de Cadaqués ini­ciarà “un període sabàtic de des­cans i reflexió” després de la gira de con­certs amb el mes­tre Gia­nan­drea Noseda i el vio­lon­cel·lista Mar­tin Fröst que farà aquest desem­bre a Sara­gossa (dia 10), Bar­ce­lona (11) i Madrid (12). “Després de 31 anys repre­sen­tant el nos­tre país als esce­na­ris d’arreu del món, amb músics excel·lents i inter­pre­ta­ci­ons de qua­li­tat del reper­tori simfònic inter­na­ci­o­nal, espa­nyol i català, l’Orques­tra de Cadaqués s’aco­mi­ada del públic amb un a reveure”, anun­cia en un comu­ni­cat.

Des de la seva fun­dació amb Edmon Colo­mer a la batuta, la for­mació ha tre­ba­llat amb grans direc­tors, entre què els lle­gen­da­ris Nevi­lle Mar­ri­ner i Gen­nady Rozh­dest­vensky, així com Phi­lippe Entre­mont, Vla­di­mir Ashke­nazy, Chris­tian Zac­ha­rias, Vasily Petrenko, Pablo González, Alberto Zedda, Mic­hal Nes­te­rowicz, Gia­nan­drea Noseda (des del 1997, direc­tor prin­ci­pal) i Jaime Martín (des del 2011, direc­tor titu­lar). Durant tots aquests anys, Llo­renç Caba­llero n’ha estat el direc­tor artístic.

L’Orques­tra de Cadaqués ha actuat als Estats Units, el Japó i el sud-est asiàtic, la República Domi­ni­cana, Txèquia, Ale­ma­nya, Àustria i Suïssa. A l’Estat espa­nyol, des­taca una llarga col·labo­ració amb Ibermúsica. I a Cata­lu­nya sobre­sur­ten les freqüents com­pli­ci­tats amb els fes­ti­vals de Pera­lada i de Cadaqués, així com l’impuls del cicle BCN Clàssics, de què ha estat l’orques­tra resi­dent des de la pri­mera tem­po­rada.

A l’hora de fer balanç, no es pot pas­sar per alt el suport con­ti­nuat a la recu­pe­ració i difusió del patri­moni musi­cal català i espa­nyol, pro­gra­mant amb assiduïtat reper­tori dels com­po­si­tors més cèlebres, així com d’altres de menys recor­dats. També ha donat aire a la nova cre­ació, encar­re­gant i inclo­ent en el reper­tori obres dels com­po­si­tors pun­ters del pano­rama actual, així com de joves talents emer­gents. 


El Punt / Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet