ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Celebrar-ho amb Beethoven

6/2/2020 |

 

La GIO celebra el vuitè aniversari commemorant l’efemèride amb un concert amb dues joves talents

La GIO sem­pre la fa grossa a l’hora de cele­brar el seu ani­ver­sari. Enguany, pels vuit anys des de la seva irrupció als millors esce­na­ris i audi­to­ris de clàssica, la for­mació giro­nina ha deci­dit afe­gir-se a la com­me­mo­ració del 250è ani­ver­sari del nai­xe­ment de Ludwig van Beet­ho­ven, sens dubte l’efemèride de l’any. I ho farà inter­pre­tant dues de les grans obres del geni de Bonn (la segona sim­fo­nia i el con­cert per a violí) i fent-se acom­pa­nyar per dues joves talents de gran pro­jecció inter­na­ci­o­nal: Ye-Eun Choi, vio­li­nista sud-core­ana i artista Deutsche Gram­mop­hon, i Chloé van Soe­terstède, pro­me­te­dora direc­tora fran­cesa.

Pel que fa a la solista, Ye-Eun Choi, que toca el violí Parma de J.B. Gua­dag­nini (de 1765), es carac­te­ritza perquè té un so dinàmic, ric i de vibrant tim­bre. El seu lirisme i vir­tu­o­sisme li han val­gut l’acla­mació tant com a solista com en for­ma­ci­ons de cam­bra. Va ser des­co­berta i apa­dri­nada per la gran vio­li­nista Anne-Sop­hie Mut­ter a 16 anys i ha seguit una ràpida tra­jectòria que l’ha por­tada a col·labo­rar amb des­ta­ca­des orques­tres, com la New York Phil­har­mo­nic, la Royal Phil­har­mo­nic Orc­hes­tra i la Munich Symp­hony Orc­hes­tra, i a actuar sota la batuta d’alguns dels millors direc­tors del món, com Ricardo Mutti i Alan Gil­bert.

Quant a Chloé van Soe­terstède, atrau l’atenció de les orques­tres de tot el món per la seva direcció intuïtiva, sen­si­ble i expres­siva i per la seva presència encan­ta­dora i posi­tiva al podi. Apa­dri­nada per la reco­ne­guda direc­tora Marin Alsop, aquesta tem­po­rada ha debu­tat en diver­ses grans euro­pees, com la Royal Phil­har­mo­nic de Lon­dres i la BBC Scot­tish Symp­hony, entre d’altres.

El con­cert tindrà lloc dis­sabte, a les 20.30 h, a l’Audi­tori de Girona. Aquesta actu­ació arriba després d’una gira que ha por­tat la Gior­ques­tra a Aran­juez, al Tea­tro Real i al Liceu i a par­ti­ci­par en els prin­ci­pals fes­ti­vals de Cata­lu­nya (Grec, Cap Roig, Pera­lada…). La for­mació avança que tor­narà tenir una presència des­ta­cada als millors fes­ti­vals. 

J. CAMPS LINNELL
El Punt / Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet Amb el suport de