ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Torroella també canta

9/2/2020 |

 

El municipi empordanès se suma a Terrassa, Barcelona i Manresa i acollirà dissabte 15 de febrer la gira El Cor Canta, que omplirà de veu l’Espai Ter

El Cor Canta, el pro­jecte coral for­mat per més de 170 can­tants, torna per segon any con­se­cu­tiu, en aquesta ocasió acom­pa­nyada de la reco­ne­guda Orques­tra de Cam­bra Ter­rassa 48 i i doblant el nom­bre de con­certs, de dos a qua­tre actu­a­ci­ons. Després d’haver-se estre­nat l’any pas­sat a l’Audi­tori de Girona, en aquesta segona edició el con­cert a les comar­ques giro­ni­nes tindrà lloc a L’Espai Ter de Tor­ro­e­lla de Montgrí, el dis­sabte 15 de febrer, a les 20.30 h.

Pel que fa la resta de con­certs, la pri­mera actu­ació va fer-se diven­dres al Cen­tre Cul­tu­ral de Ter­rassa, avui hi ha pro­gra­mada la de l’Audi­tori de Bar­ce­lona (12 h) i tan­carà la gira al Tea­tre Kur­saal de Man­resa (16 de febrer).

Com­promès amb la cul­tura cata­lana, el cor pre­senta tres obres de com­po­si­tors del nos­tre país. En pri­mer lloc, una figura con­sa­grada com Albert Gui­no­vart, que repe­teix amb Glo­ria, encàrrec que el Cor va fer per a l’estrena del pro­jecte l’any pas­sat, tot i que aquest any es podrà escol­tar amb una nova orques­tració. També un com­po­si­tor pro­fes­si­o­nal emer­gent, com és Gerard López Boada, i un jove com­po­si­tor que encara estu­dia a l’Esmuc, Àngel Pérez Ortega.

Pre­ci­sa­ment Àngel Pérez Ortega obrirà el reci­tal pre­sen­tant Visi­ons i cants, peça gua­nya­dora del pri­mer premi de la cate­go­ria de joves com­po­si­tors, basada en els poe­mes La nos­tra ban­dera, Cant de novem­bre, L’ànima de les flors i Cant dels joves, del lli­bre Visi­ons i cants de Joan Mara­gall (1860-1911). Pel que fa a Gerard López Boada, gua­nya­dor del pri­mer premi de la cate­go­ria de com­po­si­tors pro­fes­si­o­nals, pro­posa Camí de sol, basat en els poe­mes Les for­mi­gues i Ara no es fa, però jo encara ho faria, de Joan Sal­vat-Papas­seit (1894-1924). Final­ment, el con­cert es tan­carà amb la inter­pre­tació del Glo­ria d’Albert Gui­no­vart, obra de gran llu­mi­no­si­tat i difi­cul­tat per al cor i la solista.

En l’àmbit musi­cal també hi ha nove­tats, ja que la direcció, a més de recaure com l’any pas­sat en Eli­senda Car­rasco i Ribot, incor­pora una nova direc­tora, Eva Martínez i Tomé. Així mateix, hi haurà la soprano mallor­quina amb una pro­me­te­dora car­rera i recent gua­nya­dora del segon premi del Pri­mer Palau, Irene Mas, i el tenor i com­po­si­tor igua­ladí Car­les Prat.

Les nove­tats des­ta­ca­des

El pre­si­dent d’El Cor Canta, Sig­frid Quer, ha vol­gut des­ta­car aquest fet: “La tem­po­rada pas­sada vam debu­tar als audi­to­ris de Bar­ce­lona i de Girona amb el Mag­ni­fi­cat, de John Rut­ter, i el Glo­ria, d’Albert Gui­no­vart, com­post expres­sa­ment per a nosal­tres. Enguany tenim mol­tes més nove­tats: estre­nem les dues obres gua­nya­do­res del con­curs de com­po­sició, impul­sem la poe­sia de Mara­gall i Papas­seit, tot el reper­tori són obres noves de com­po­si­tors cata­lans, actuem en qua­tre audi­to­ris de Cata­lu­nya, ens diri­gi­ran dues direc­to­res i tenim dos solis­tes nous, res­pecte a la pri­mera edició.” 

J.C.L
El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet Amb el suport de