ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Una Schubertíada entre quartets

14/2/2020 |

 

Un èmfasi espe­cial en els quar­tets de corda domi­narà, del 17 al 30 d’agost, la 28a edició de la Schu­bertáida de Vila­ber­tran (Alt Empordà), pre­sen­tada ahir al Palau Moja de Bar­ce­lona. Tres for­ma­ci­ons cata­la­nes –els quar­tets Casals, Ger­hard i Cos­mos– i dues de con­vi­da­des, el Cuar­teto Qui­roga i el Qua­tuor Han­son, posa­ran en relleu, com apunta Jordi Roch, pre­si­dent de l’Asso­ci­ació Franz Schu­bert, que “Cata­lu­nya és avui un país de quar­tets” a la vegada que, arreu del món, com hi afe­geix Víctor Medem, direc­tor del fes­ti­val, hi ha “una allau de quar­tets joves”. El madri­leny –encara que reco­ne­gut pri­mer a Cata­lu­nya, com espe­ci­fica Medem– Cuar­teto Qui­roga, Pre­mio Naci­o­nal de Música 2018, inau­gu­rarà el cicle dedi­cat als quar­tets de la Schu­bertíada 2020 el 19 d’agost, amb obres de Schu­bert, Haydn i Erica Wise al vio­lon­cel. Per la seva banda, Ger­hard abor­darà l’últim quar­tet de Schu­bert amb Barry Dou­glas al piano (26 d’agost); Cos­mos s’unirà al baríton Matt­hias Goerne, figura ja impres­cin­di­ble en cada edició del fes­ti­val, que ha triat per­so­nal­ment el quar­tet, per a una cele­bració de l’Any Beet­ho­ven (27 d’agost); Han­son, molt jove i pro­vi­nent de París, farà tàndem amb Anna Puig (viola) per a un reci­tal amb obres de Haydn, Cer­velló i Mozart (29 d’agost) i el Quar­tet Casals, a qui ja li han assig­nat altres vega­des la clo­enda de la Schu­bertíada, pro­ta­go­nit­zarà l’últim dels 18 con­certs pre­vis­tos –dos dels quals, a Cas­telló d’Empúries– amb reper­tori de Haydn, Mozart i Men­des­sohn (30 d’agost).

El fes­ti­val veurà també el debut a Vila­ber­tran de Flo­rian Boesch (20 d’agost), Julia Klei­ter (23) i Malyn Byström (28). Juli­ane Banse, d’altra banda, inter­pre­tarà Viatge d’hivern amb tot un cone­gut del cicle, el pia­nista Wol­fram Rie­ger (17 d’agost); Kons­tan­tin Krim­mel, acom­pa­nyat per Dori­ana Txaka­rova, (18), posarà a prova, nova­ment, la capa­ci­tat del fes­ti­val per detec­tar nous talents, i el baríton André Schuen (22), que fa dos anys, quan va visi­tar la canònica de Santa Maria de Vila­ber­tran, segons Medem, “no el conei­xia ningú”, retor­narà a la Schu­bertíada en con­dició, aquesta vegada, d’estre­lla. A banda del reci­tal de Goerne, la Schu­bertíada reblarà l’Any Beet­ho­ven amb un reci­tal amb les adap­ta­ci­ons que el mes­tre de Bonn va fer de cançons popu­lars euro­pees (25 d’agost). 

G. VIDAL
El Punt / Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet