ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Premi al talent precoç

25/2/2020 |

 

El violinista gironí Miquel Muñiz Galdón es converteix en el guanyador més jove del concurs de Joventuts Musicals d’Espanya en instruments de corda amb arc.

Nas­cut a Riu­da­re­nes, va impo­sar-se als altres fina­lis­tes en un con­curs molt dis­pu­tat
Miquel Muñiz Galdón, un vio­li­nista gironí de 18 anys, s’ha con­ver­tit en el gua­nya­dor més jove del 96è Con­curs de Joven­tuts Musi­cals d’Espa­nya en la moda­li­tat de corda amb arc. Nas­cut a Riu­da­re­nes el 2001, Miquel Muñiz era el par­ti­ci­pant de menys edat que con­cor­ria a les pro­ves, cele­bra­des al cap de set­mana pas­sat al Reial Con­ser­va­tori Supe­rior de Música de Madrid, i no sola­ment s’ha impo­sat als altres con­cur­sants, sinó que ha acon­se­guit que, en la seva espe­ci­a­li­tat, oberta a vio­lins, vio­les, vio­lon­cels i con­tra­bai­xos, es torni a pre­miar un vio­li­nista, que no gua­nyava en aquesta cate­go­ria des del 2010.

El jurat, for­mat pel com­po­si­tor Jesús Rueda, els gui­tar­ris­tes Pedro Mateo i Gon­zalo Noqué, el vio­li­nista Aitor Hevia i el con­tra­bai­xista Luis Cabrera, a més del ges­tor cul­tu­ral Anto­nio Martín com a secre­tari, va pren­dre la seva decisió en una de les finals més dis­pu­ta­des que es recor­den, ja que als qua­tre fina­lis­tes a penes els va sepa­rar un punt en les vota­ci­ons, de caràcter secret i indi­vi­dual. El segon premi va ser per al vio­lon­cel·lista andalús Jorge Gresa Cos­tos (Sevi­lla, 1995), i els dos fina­lis­tes res­tants eren Laura Peribáñez Artero (Molins de Rei, 1995) i Pablo Pérez Martínez (Madrid, 1995). En la moda­li­tat de gui­tarra, el pri­mer premi va ser per al cor­dovès Álvaro Tos­cano, que ja havia que­dat fina­lista el 2018. Els gua­nya­dors del con­curs reben en con­cepte de premi unes gires de con­certs a través del cir­cuit de la Xarxa de Músiques de Joven­tuts Musi­cals, a més de diver­ses acci­ons pro­mo­ci­o­nals d’àmbit tant naci­o­nal com inter­na­ci­o­nal, a través en aquest cas de la xarxa Jeu­nes­ses Musi­ca­les Inter­na­ti­o­nal i de l’Euro­pean Union of Music Com­pe­ti­tion for Youth (EMCY), de la qual el pre­sent con­curs és l’únic cer­ta­men mem­bre de l’Estat espa­nyol.

El pre­si­dent de les Joven­tuts Musi­cals d’Espa­nya, el banyolí Miquel Cuenca, va des­ta­car en la gala de lliu­ra­ment de pre­mis “l’alt nivell demos­trat pels par­ti­ci­pants, cosa que rea­firma una vegada més la sobre­a­bundància de talent musi­cal que viu Espa­nya en els últims lus­tres”, i va afe­gir que “donar cabuda a tot aquest talent i evi­tar la seva fugida cons­ti­tu­eix un repte per al nos­tre país”. 

E.V.
El Punt / Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet