ClàssicsWeb, el teu espai

Almanac

Cerca de notícies

Paraules:
Tema:
Inici: Escollir data inici
Fí: Escollir data fi
Ajuda
Verso

NOTÍCIA

Una bastida al Palau de la Música

21/5/2020 |

 

La direcció del Palau aprofita l’aturada per netejar i restaurar el grup escultòric de la boca de l’escenari

El Palau de la Música ha avançat la neteja i res­tau­ració que tenia pre­vista per a l’estiu del 2021 apro­fi­tant el tan­ca­ment cau­sat per la crisi del coro­na­vi­rus. La sala de con­certs del Palau llu­eix des de fa dues set­ma­nes una bas­tida de 13 metres d’amplada per 14 metres d’altura per nete­jar i revi­sar l’estruc­tura del con­junt escultòric de la boca de l’esce­nari. Una obra de Dídac Masana Majó i Pau Gar­ga­llo que consta de la caval­cada de les valquíries i el bust de Beet­ho­ven a la dreta –que repre­sen­ten la música culta i inter­na­ci­o­nal–, i a l’esquerra una al·lego­ria de la cançó popu­lar cata­lana amb Les flors de maig i el bust d’Anselm Clavé. “Són els dos grans pilars que Domènech i Mun­ta­ner va voler expli­ci­tar com a valors del Palau”, expli­cava ahir Joan Oller, direc­tor del Palau.

Les obres hau­rien d’aca­bar la segona set­mana de juny per tal de començar a prin­ci­pis de juliol a fer “alguna visita guiada expe­ri­men­tal”. Per reduir al màxim el risc de con­tagi s’ofe­rirà una apli­cació amb la qual els visi­tants, des del seu mòbil i amb els seus pro­pis auri­cu­lars, podran fer el recor­re­gut seguint les expli­ca­ci­ons en un iti­ne­rari lliure. “Àgil­ment ens hi hem posat per poder fer visi­tes i con­certs tan aviat com es pugui, sem­pre pri­o­rit­zant les reco­ma­na­ci­ons sanitàries”, deia Oller. Al seu parer, la res­tau­ració de les escul­tu­res i els orna­ments és un al·lici­ent més per tor­nar al Palau a “gau­dir de la música i veure’l abso­lu­ta­ment net i res­tau­rat”.

La bas­tida no només ser­virà per nete­jar, sinó per revi­sar que les estruc­tu­res no tin­guin fis­su­res. El con­junt es va res­tau­rar per última vegada el 2008 i en gene­ral “es troba en bones con­di­ci­ons”, va asse­gu­rar el tècnic de man­te­ni­ment de la sala moder­nista, Josep Serra. Les peti­tes “pato­lo­gies” que vagin sor­gint, és a dir algu­nes esquer­des, s’ani­ran reso­lent aquests dies. També es res­tau­ra­ran els pega­sos que es tro­ben als late­rals del segon pis, obra també de Masana i Gar­ga­llo, sota la super­visió i con­sell del bes­net de Domènech i Mun­ta­ner, Lluís Domènech i Gir­bau. La ins­ti­tució cal­cula que les obres no superin els 60.000 euros.

‘Màxima segu­re­tat’

La intenció del Palau és aco­llir con­certs amb un terç de la capa­ci­tat i de petit for­mat a par­tir del mes de juliol, com ara reci­tals de piano o música de cam­bra i d’artis­tes locals. “Pot haver-hi una reducció lògica del públic inter­na­ci­o­nal que inten­ta­rem com­pen­sar amb públic local que se senti atret per les pro­pos­tes”, va dir Oller.

S’ins­tal·laran càmeres ter­mogràfiques a l’accés del públic en gene­ral, i mar­ca­dors de tem­pe­ra­tura indi­vi­dual per als tre­ba­lla­dors, artis­tes o proveïdors. A més, màqui­nes de desin­fecció d’ozó, comp­ta­dors de per­so­nes per garan­tir la capa­ci­tat, cati­fes higièniques desin­fec­tants per a les saba­tes i pan­ta­lles de segu­re­tat als mos­tra­dors.

“Serà una forma d’acce­dir-hi més esgla­o­nada, més espai entre per­so­nes, no fer pau­ses per evi­tar aglo­me­ra­ci­ons, o eli­mi­nar els pro­gra­mes de mà i fer-ho en con­tin­gut mòbil.” El direc­tor gene­ral reco­nei­xia ahir que el tan­ca­ment del Palau va ser “molt dur” i que en la tor­nada hau­ran de ser molt curo­sos pel que fa a les pèrdues d’ingres­sos, que es cal­cu­len supe­ri­ors al milió d’euros en aca­bar l’any. 


El Punt/Avui

Catclàssics, música clàssica de Catalunya a internet